Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ograniczanie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Reducing the risk of hazards in general aviation through the use of a pilot psychophysical monitoring system

Language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo
  • lotnictwo ogólne
  • symulator lotu
EN
  • safety
  • general aviation
  • flight simulator
Abstract

PL Rozprawa dotyczy zagadnień postępowania wobec ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym. Jako cel pracy przyjęto ograniczanie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego kondycję psychofizyczną pilota i wspomagającego jego pracę w sytuacji niedoboru zasobów poznawczych. Do realizacji tak postawionego celu rozprawy zaplanowano i zrealizowano szereg zadań badawczych, z których sprawozdanie przedstawiono w czterech częściach rozprawy tj. części: teoretycznej, analitycznej, badawczej oraz aplikacyjno-weryfikacyjnej. Wykonane analizy wyników pomiarów pozwoliły na znalezienie zależności pomiędzy zmianą warunków środowiskowych, a kondycją psychofizyczną pilota. Próby prowadzone były przy wykorzystaniu zaawansowanego symulatora lotu CKAS MotionSim5. Wskazano m.in., że stan psychofizyczny pilota znacząco wpływa na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych, oraz że możliwe jest monitorowanie zmian kondycji pilota w czasie lotu. Podsumowanie przyjętych do realizacji problemów badawczych zawarto w uwagach i wnioskach końcowych rozprawy. Podano także propozycje dalszych kierunków badań.

EN The doctoral dissertation addresses issues of dealing with the risk of hazards in general aviation. The aim of the dissertation was therefore to reduce the risk of hazards in general aviation through the use of a pilot psychophysical monitoring system and to assist its work in cognitive deficits. To realize this objective a series of research tasks was planned and carried out, and the results were report in four parts: theoretical, analytical, research, verification and application. The performed measurements results analyzes allowed to find the relationship between the environmental conditions changes and the pilot psychophysical condition. Tests were performed using the advanced Flight Simulator CKAS MotionSim5. It was also indicated that the pilot's psychophysical condition significantly affects the safety of flight operations, and that it is possible to monitor the changes in the pilot’s condition during the flight. A summary of the adopted research problems was included in the remarks and conclusions of the dissertation. Suggestions for further research directions have also been outlined.

Number of pages

177

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1842

On-line catalog

to20159036

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Cezary Szczepański

Place

Wrocław, Polska

Date

12.06.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Józef Żurek

Place

Warszawa, Polska

Date

12.06.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.07.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: transport lotniczy

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.