Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2018 - 2019, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (337)

 • 201.
  Opracowanie narzędzia oceny gotowości firmy do zastosowania rozwiązań AR. (ETAP II - zadanie G) / Filip Górski (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ) // r215_2019

 • 202.
  Przygotowanie wzorców ruchu do rejestracji łącznej danych obrazowych i informacji o siłach. / Piotr Kicki // r111_2019

 • 203.
  Recenzja dorobku naukowego habilitanta w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Łukasza Januszkiewicza / Cezary Ziółkowski // r117_2019

 • 204.
  Testowanie rozwiązań w zakresie możliwych warunków wykorzystania w warunkach fizycznych i technicznych. (ETAP II - zadanie F) / Filip Górski (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ) // r214_2019

 • 205.
  Opinia o innowacyjności kotła niskotemperaturowego Heiztechnik ONE 8 / Jarosław Bartoszewicz (WIT), Wojciech Judt (WIT), Bartosz Ciupek (WIT) // r109_2019

 • 206.
  Recenzja pracy pt. "Feature-based laser simultaneous localization and mapping for automotive applications", której autorem jest: Mgr inż. Krzysztof Ćwian / Janusz Będkowski // r171_2019

 • 207.
  Zbadanie przydatności elektrodializy klasycznej (ED) oraz elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) do wydzielania kwasów oraz ketokwasów karboksylowych i polioli z wieloskładnikowych modelowych roztworów wodnych oraz rzeczywistych płynów pofermentacyjnych / Mateusz Szczygiełda // r108_2019

 • 208.
  Analiza jakościowa i ilościowa związków wydzielanych z wytworzonych żywic oraz określenie właściwości powierzchniowych / Artur Jamrozik // r106_2019

 • 209.
  Ocena rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra inż. Łukasza Piątkowskiego / Bolesław Kozankiewicz // r120_2019

 • 210.
  Quantum moleculardynamics simulations of selected and calculations of force constans Raport częściowy nr 2 (19.02.2019-19.08.2019) / Wojciech Marciniak // r100_2019

 • 211.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Józef Flizikowski // r107_2019

 • 212.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dawida Kasprzaka na temat: „Amoniowe ciecze jonowe z anionami octanowym i mleczanowym” / Paweł Kulesza // r208_2019

 • 213.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jarosława Selecha / Jarosław Mamala // r122_2019

 • 214.
  Synteza stopów tytanu typu beta metodami topienia łukowego, mechanicznej syntezy i metalurgii proszków i ich struktur porowatych oraz badania struktury krystalograficznej, mikrostruktury i składu fazowego / Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) // r95_2019

 • 215.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Kondratowicz na temat: „Study on the effect of shell material characteristics on the physicochemical properties of liposomes” / Krzysztof Polewski // r200_2019

 • 216.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jarosława Selecha / Marianna Jacyna // r123_2019

 • 217.
  Ocena zużycia paliwa i emisji spalin dodatku do oleju napędowego w rzeczywistych warunkach pracy maszyn pozadrogowych / Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT), Karolina Kurtyka (WIT) // r259_2019

 • 218.
  Opracowanie algorytmu wyznaczania map głębi z zarejestrowanych danych pola światła zdatnej do implementacji w układach FPGA - etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Krzysztof Wegner (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT) // r92_2019

 • 219.
  Raport częściowy nr 3 (22.02.19-21.08.19) dot. realizacji projektu „Wpływ procesu oksydacji na właściwości powierzchniowe i strukturalne cienkich warstw diamentowych CVD”, nr 2017/25/N/ST7/01653, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 13 / Anna Dychalska (WFT) // r93_2019

 • 220.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Tutaka pt.: „Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji” / Artur Maciąg // r91_2019

 • 221.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chleboś „Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowań w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno prawnego” / Wojciech Wyrzykowski // r94_2019

 • 222.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Rogackiego pt.: „Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych” / Przemysław Niewiadomski // r90_2019

 • 223.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Aniśkowicz pt: Konkurencyjność polskich przewozników drogowych ładunków na rynku europejskim / Jarosław Mamala // r103_2019

 • 224.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitanta dr Michała Michałkiewicza / Janusz Rak // r87_2019

 • 225.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Andrzej Jardzioch // r84_2019

 • 226.
  Opracowanie oraz implementacja elementów autonomii jednostki latającej / Jan Wietrzykowski (WE) // r115_2019

 • 227.
  Raport z badań dotyczących oceny właściwości mat gumowych / Monika Knitter (WBMiZ), Karol Bula (WBMiZ) // r211_2019

 • 228.
  Raport z dostosowania oświetlenia platformy latającej oraz algorytmów sterowania niskiego poziomu wraz z analizą wibracji / Stanisław Gardecki (WE) // r112_2019

 • 229.
  Raport z uruchomienia i oprogramowania zmodernizowanego układu dystrybucji zasilania (ESCB) / Adam Bondyra (WE) // r113_2019

 • 230.
  Wyznaczenie pozycji 3D w przestrzeni / Michał Zalas // r114_2019

 • 231.
  Opracowanie wyników analiz elektrochemicznych wraz z opisem strumieni jonowych w roztworach wodnych octanu / Anetta Płatek (WTCH) // r99_2019

 • 232.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Marek Opielak // r86_2019

 • 233.
  Wyznaczanie wskaźników z symulacji dotyczących harmonogramowania zgłoszeń wyłączeń w okresie lipca 2018 r. z wykorzystaniem algorytmu deterministycznego i genetycznego / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r81_2019

 • 234.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Beaty Mrugalskiej / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r80_2019

 • 235.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i zakresu kształcenia kadry dr hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Marcin Kamiński // r79_2019

 • 236.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Krawczyk pt.: Możliwości obiektywizacji oznaczenia stopnia plastyczności na przykładzie glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic. / Jędrzej Wierzbicki // r176_2019

 • 237.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Alicji Piotrowskiej pt. Wpływ uzdatniania wody i układu wentylacyjnego na obecność THM-ów w środowisku basenów krytych. / Anna Bogdan // r85_2019

 • 238.
  Opracowanie wyników analiz numerycznych zadań statyki i dynamiki w ramach mechaniki niecałkowitego rzędu z wykorzystaniem różnych aproksymacji pochodnej frakcjalnej typu Riesza-Caputo / Tomasz Błaszczyk // r74_2019

 • 239.
  Stable and uniform resource allocation strategies for network processes using verex energy gradients / Mikołaj Morzy (WI), Tomi Wójtowicz // r89_2019

 • 240.
  Badanie rur wielowarstwowych w celu określenia ich przydatności do stosowania / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r72_2019

 • 241.
  Ocena osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr inż. A. Świetlickiej w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego / Krzysztof Siwek // r62_2019

 • 242.
  Opracowanie wyników analiz numerycznych próby dynamicznego rozciągania jako procesu adiabatycznego z wykorzystaniem modelu plastyczności niecałkowitego rzędu z uwzględnieniem izotropowego modelu zniszczenia / Marcin Nowak // r76_2019

 • 243.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / korpus 12szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r73_2019

 • 244.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Ireny Pawłyszyn pt.: „Modelowanie dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji lean management w klastrach sieciowych” / Kazimierz Perechuda // r66_2019

 • 245.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Michała Trziszki pt.: „Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT” / Zdzisław Jasiński // r68_2019

 • 246.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Pawłowskiej pt.: „Metodyka rozwiązywania konfliktów w procesie sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych” / Krystyna Leszczewska // r69_2019

 • 247.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Pawłowskiej pt.: „Metodyka rozwiązywania konfliktów w procesie sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych” / Wojciech Popczyk // r67_2019

 • 248.
  Development and implementation of 3D local maps linking module and visualization of simple geometrical objects / Krzysztof Zieliński // r64_2019

 • 249.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Kosickiego pt. Wykonywanie kolejowych robót budowlanych a sprawne prowadzenie ruchu pociągów. / Maciej Kruszyna // r71_2019

 • 250.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Siasta / Edward Hrynkieiwcz // r82_2019

 • 251.
  Ocena dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego dr hab. Marty Szachniuk w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora / Małgorzata Kotulska // r50_2019

 • 252.
  Opracowanie metodyki doskonalenia przepływu produkcji / Marta Szczepaniak // r43_2019

 • 253.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Krzysztof Marchelek // r132_2019

 • 254.
  Badania dokładności i powtarzalności działania urządzenia z wykorzystaniem przestrzennej fotogrametrii / Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ) // r51_2019

 • 255.
  Ocena tworzenia biofilmu na powierzchni stopów tytanu typu betta (Ti-Mo) metodą obrazowa z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz ilościową z zastosowaniem sonifikacji / Paulina Pecyna // r47_2019

 • 256.
  Ocena tworzenia biofilmu na powierzchni stopów tytanu typu betta (Ti-Zr-Nb) metodą obrazowa z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz ilościową z zastosowaniem sonifikacji / Magdalena Ratajczak // r48_2019

 • 257.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP65) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w warunkach laboratoryjnych / Natalia Wierzbicka (WBMiZ) // r59_2019

 • 258.
  Przeprowadzenie badań i testów zintegrowanych podstawowych komponentów układu sterowania oraz zasilania w warunkach laboratoryjnych / Dawid Danielczyk // r77_2019

 • 259.
  Przeprowadzenie badań próbek wykonanych CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii ich wykonania. Przeprowadzenie badań geometrii niezintegrowanych w całość komponentów protezy na systemie typu GOM – ETAP II / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r58_2019

 • 260.
  Raport z weryfikacji modeli obliczeniowych wraz z opracowaniem wyników analiz numerycznych dotyczących procesu bigowania tektury falistej / Tomasz Gajewski (WBiIŚ) // r57_2019

 • 261.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jarosława Selecha / Jerzy Merkisz (WIT) // r56_2019

 • 262.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Zacharewicza / Zdzisław Chłopek // r83_2019

 • 263.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Zacharewicza / Jerzy Merkisz (WIT) // r88_2019

 • 264.
  Report Power transformer research / Jarosław Gielniak (WE) // r97_2019

 • 265.
  Uruchomienie lokalizacji 3D dla ramienia i głowy robota. / Joanna Piasek // r63_2019

 • 266.
  Weryfikacja dedykowanych komponentów protezy wykonanych z CFRP poprzez wykonanie badań wytrzymałościowych / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r65_2019

 • 267.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Analiza parametrów procesu kształtowania ukierunkowania na wyznaczenie optymalnych nacisków oraz czasów poszczególnych operacji kształtowania / Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Mendak (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r53_2019

 • 268.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Opracowanie trójwymiarowej mapy odkształceń dla poszczególnych operacji kształtowania z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych w odniesieniu do odkształceń granicznych / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ) // r52_2019

 • 269.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Mileny Drzewieckiej-Dahlke pt. Identyfikacja i ocena niezgodności w systemie zarządzania jakością / Anna Kosieradzka // r40_2019

 • 270.
  Badania i analiza napędów pojazdów hybrydowych w aspekcie efektywności zużycia energii / Ireneusz Pielecha (WIT), Wojciech Cieślik (WIT) // r162_2019

 • 271.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Ryszard Kutyłowski // r42_2019

 • 272.
  Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania tworzywa stanowiącego odpad pokablowy. Zadanie 2. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych surowca wchodzącego do procesu separacji / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // r96_2019

 • 273.
  Raport z pomiarów temperatury podczas eksperymentu procesowego przeprowadzonego w dniu 13.06.2019 r. do śledztwa w sprawie RDS 719/19 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Wojciech Szymkuć (WBiIŚ) // r44_2019

 • 274.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanety Nejman pt.: „Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych” / Anna Rakowska // r38_2019

 • 275.
  Przygotowanie modelu symulacyjnego układów z nieciągłością ruchu / Dominik Belter (WE) // r30_2019

 • 276.
  Raport dotyczących analizy dostępnej literatury, w tym aktów prawnych w zakresie środków antyzbrylających dla soli dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym / Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH) // r314_2019

 • 277.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Jerzy Bajkowski // r49_2019

 • 278.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r28_2019

 • 279.
  Opracowanie opisu stosowanego środowiska IDE wraz z konfiguracją i przedstawieniem struktury logicznej programu właściwych dla jednostek peryferyjnych oraz centralnej prototypu sondy SCADA. Wykonanie mapy pamięci programu mikrokontrolerów. Opracowanie zasadniczych koncepcji i schematów funkcjonalnych systemu. Implementacja mechanizmu kontroli spójności danych oraz obsługi błędów działania na połączeniu płyt składowych systemu. Oprogramowanie płyty peryferyjnej w zakresie: inicjacji i parametryzacji pracy peryferiów, obsługi procesu strumieniowania z uwzględnieniem warstwy łącza danych i zasobów sprzętowych systemu (funkcja podziału na ramki DMA), analizy danych na wybranych protokołach (MODBUS RTU, PROFIBUS, DNP, CANOpen-współautorstwo, ethernet TCP/IP), buforowania danych , nadawania znaczników czasowych, formatowania znaczników czasowych strumienia. Oprogramowanie płyty centralnej w zakresie: obsługi odbioru strumieniowanych danych z wykorzystaniem kanałów DMA, obsługi pracy na zasilaniu awaryjnym, wykorzystania podtrzymania czasu rzeczywistego (RTC), funkcji synchronizacji strumienia danych , funkcji HMI, konfiguracji bibliotek i przydziału pamięci systemowej, buforowania danych i synchronizacji procesów, synchronizacji z serwerem NTP, elementów nadrzędnego interfejsu konfiguracji, formatowania struktury JSON. Montaż zintegrowanego prototypu sondy SCADA (w zespole) / Bogdan Fabiański (WE) // r39_2019

 • 280.
  Uzupełnienie oprogramowania modułu centralnego w zakresie interfejsu konfiguracji; korekta struktury logicznej oprogramowania; opracowanie modułu filtracji i wyznaczania statystyk dla ruchu Ethernet; uzupełnienie funkcji interfejsu WS o fragmentacje pakietów / Dominik Łuczak (WE) // r41_2019

 • 281.
  Zmontowanie zintegrowanego prototypu laboratoryjnego sondy scada (w zespole); przeprowadzenie elementarnych testów funkcjonalnych prototypu; wykonanie testów obciążeniowych systemu. / Bartłomiej Wicher (WE) // r45_2019

 • 282.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Matuszewskiego pt. “Wykorzystanie zasobów układów reprogramowalnych do wytwarzania ciągów losowych” / Janusz Stokłosa // r54_2019

 • 283.
  Aktywacja ligniny z wykorzystaniem wybranych układów cieczy jonowych / Łukasz Klapiszewski (WTCH) // r23_2019

 • 284.
  Analiza stabilności materiałów w symulowanym płynie ustrojowym / Mariusz Sandomierski // r27_2019

 • 285.
  Raport z analizy biochemicznej wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Zefiryn Cybulski // r26_2019

 • 286.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Orczyk / Jacek Pielecha (WIT) // r22_2019

 • 287.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska / Leszek Różański (WBMiZ) // r35_2019

 • 288.
  Opracowanie badań właściwości mechanicznych 3 rodzajów plietylenu przetworzonego technologią rotomouldingu / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // r21_2019

 • 289.
  Recenzja osiągnięcia naukowego dra inż. A. Oleksiaka oraz ocena jego aktywności naukowej w związku z wystąpieniem o nadanie mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka / Henryk Krawczyk // r19_2019

 • 290.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Konrada Walusia / Jarosław Mamala // r104_2019

 • 291.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Iwony Jankowiak pt. Podstawy mostownictwa / Janusz Karlikowski // r33_2019

 • 292.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Owczarka pt. Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem / Mirosław Pajor // r18_2019

 • 293.
  Zmontowanie zintegrowanego prototypu laboratoryjnego sondy scada (w zespole); implementacja elementów strumieniowania na interfejsie CAN; opracowanie elementów protokołu strumieniowania w trybie binarnym; uzupełnienie funkcji interfejsu WS o znakowanie interfejsu binarnego/tekstowego / Krzysztof Nowopolski (WE) // r78_2019

 • 294.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Marcin Kamiński // r25_2019

 • 295.
  Recenzja osiągnięć naukowych dr. inż. Łukasza Januszkiewicza w związku z postępowaniem o nadanie stopnia dr hab. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji / Wojciech Bandurski // r60_2019

 • 296.
  Opracowanie układu sterowania i układu elektrycznego do trzech stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do badania procesów tarcia / Dariusz Sędziak (WBMiZ) // r10_2019

 • 297.
  Recenzja osiągnięć naukowych dr inż. Łukasza Januszkiewicza w związku z postępowaniem o nadanie stopnia dr hab. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji / Ryszard J. Zieliński // r61_2019

 • 298.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Zacharewicza / Zdzisław Stelmasiak // r17_2019

 • 299.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bogumiła Klimaszewskiego pt. Zastosowanie żywic akrylowych do uszczelniania i wzmacniania ośrodków sypkich / Leonard Runkiewicz // r12_2019

 • 300.
  Opracowanie komputerowe i korekcja ilustracji do elektronicznej publikacji z okazji Jubileuszu 100 lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu / Danuta Ostrowska // r9_2019