Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza właściwości biegowych wózków lekkich pojazdów szynowych na przykładzie wózków z niezależnie obracającymi się kołami

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Analysis of ride characteristics of light rail vehicles bogies on the example of bogies with independently rotating wheels

Language

polish

Keywords
PL
  • pojazdy szynowe
  • wózki z niezależnie obracającymi się kołami
  • wózki z całkowicie niezależnymi kołami
EN
  • rail vehicles
  • bogies with independtly rotating wheels
  • bogies with fully independent wheels
Abstract

PL W pracy zaproponowano koncepcję wózka z tzw. "całkowicie niezależnymi kołami", którego model bryłowy został utworzony za pomocą oprogramowania do modelowania 3D. Następnie za pomocą metody elementów skończonych przeprowadzono obliczenia dla najgorszego przypadku obciążenia pojazdu i sił w kontakcie układu koło-szyna. Praca przedstawia wyprowadzenie równań ruchu koła po szynie za pomocą formalizmu Boltzmanna-Hamela dla układów z więzami nieholonomicznymi, które występują w kontakcie koło-szyna w opracowanej koncepcji wózka z niezależnymi kołami. Rozważany w pracy układ można potraktować jako rozszerzenie znanego przykładu układu nieholonomicznego tj. dysku toczącego się na płaskiej powierzchni. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu Matlab/Simulink. Ponadto, ze względu na brak zdolności tramwajów z niekonwencjonalnymi wózkami do samocentrowania się na torze, zaproponowano i przetestowano strategię sterowania z regulatorem PID.

EN The thesis proposes the concept of bogie with so-called "fully independent wheels", which geometrical model is created using the 3D modelling software. It is followed by the finite element method calculations for the worst case of the vehicle loading and dynamic impact in the wheel-rail contact. Thesis presents derivation of equations of motion of wheel on the rail with the use of Boltzmann-Hamel formalism for systems with nonholonomic constraints, which are present in the wheel-rail contact of newly developed concept of fully independent wheels bogie. It can be treated as an extension of the common example of the nonholonomic system of disk rolling on the flat surface. Solution of mathematical model is executed in the Matlab/Simulink package. In addition, because of the no self-centering ability of tramcars with unconventional bogies, the steering strategy with PID controller is proposed and tested.

Number of pages

133

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1893

On-line catalog

to201899824

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Włodzimierz Gąsowski

Place

Milanówek, Polska

Date

12.03.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tadeusz Uhl

Place

Kraków, Polska

Date

26.03.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.04.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.