Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Accessibility statement

Deklaracja dostępności strony internetowej

Nazwa serwisu: System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej sin.put.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
Deklaracja dotyczy również dostępności architektonicznej.

1. Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Politechnika Poznańska użytkuje 27 serwisów internetowych, wśród których www.put.poznan.pl ma nadrzędny charakter. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak możliwości wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet),
 • brak zdefiniowanych atrybutów w tekstowych polach formularza, które zbierają określone typy informacji o użytkowniku,
 • brak odpowiednich atrybutów ulepszających semantykę kodu HTML,
 • utrata zawartości lub funkcji strony internetowej po powiększeniu rozmiaru czcionki do 200% w przeglądarce lub za pomocą udostępnionych na stronie kontrolek,
 • użytkownicy z problemami kognitywnymi (poznawczymi), trudnościami w uczeniu się, wadami wzroku mają problem z odczytem tekstu,
 • grafiki tekstowe użyto jedynie jako dekoracje, które nie niosą informacji,
 • utrata treści/funkcji oraz możliwości przewijania treści w poziomie, kiedy szerokość ekranu wynosi 320 pikseli w trybie portretowym (pionowym) lub wysokość - 256 pikseli w trybie poziomym,
 • brak kontrastu kolorów w stosunku minimum 3:1 pomiędzy obiektami graficznymi i elementami interfejsu a kolorami przylegającymi,
 • brak obsługi zewnętrznej klawiatury, np. do zmiany fokusa elementów,
 • brak dostępu do wszystkich funkcji strony za pomocą użyciu klawiatury (bez żadnych wyjątków),
 • brak dostępnej nazwy w elementach interfejsu,
 • stosowanie nietypowych słów, w tym dwuznacznych, nieznanych, brak słownika,
 • brak opisu znaczenia skrótów (rozszerzenia),
 • brak w treści uzupełnień pomocnych dla osób ze szczególnymi potrzebami (w formie streszczenia lub ilustracji, wykresów, filmów, animacji),
 • brak mechanizmów przywracających poprzednie dane, weryfikacje lub potwierdzenia,
 • brak wyświetlenia ważnego komunikatu przez czytniki ekranu, gdy fokus nie jest na niego skierowany.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej.

Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.04.2021.

2. Skróty klawiaturowe

Na stronie sin.put.poznan.pl zastosowano następujące skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację

 • nie zastosowano skrótów klawiaturowych.

3. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym

Dział Informacji i Promocji

ul. Piotrowo 3, 60-965, Poznań

Adrianna Matuszczak, nr tel. 61 665 3786

email: dzial.promocji@put.poznan.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz aplikacji mobilnych prosimy o kontakt z punktem kontaktowym –

Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości:

e-mail: bon@put.poznan.pl

telefon: 61 665 29 58.

W zgłoszeniu należy podać:

 • adres internetowy strony publikującej niedostępną treść,
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • dane kontaktowe zgłaszającego (np. numer telefonu, e-mail),
 • formę udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

4. Procedura wnioskowo-skargowa w zakresie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej (w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1) albo wskazania alternatywnego sposobu dostępu (o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z późn.zm.).

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

· wskazanie strony internetowej i aplikacji mobilnej lub ich elementów, które mają być dostępne cyfrowo;

· wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

· wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Dążąc do kompleksowego zapewnienia dostępności, Uczelnia zrealizuje zgłoszone żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym w żądaniu nie jest możliwe w terminie 7 dni, Politechnika Poznańska niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Politechnika Poznańska może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy Politechnika Poznańska nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach takiej niemożności i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do rektora w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3-8.

Rejestracją i obsługą wniosków zajmuje się Dział ds. Równości Politechniki Poznańskiej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

5. Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej opracowano dla wszystkich budynków Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące lokalizacje:

6. Dostępność tłumacza polskiego języka migowego

 • Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.
 • Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie www.bon.put.poznan.pl.
 • Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować się
  z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości:

bon@put.poznan.pl

7. Aplikacje mobilne:

 • PPulse

Kod QR

1. Politechnika Poznańska udostępnia bezpłatne aplikacje mobilne PPulse oraz Mobilny USOS PP, które można pobrać ze strony: https:/mobile.put.poznan.pl lub skanując powyższy kod QR.

2. Deklaracja dostępności dla aplikacji PPulse znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2023-04/Deklaracja%20dostepnosci%20aplikacji%20ppulse.pdf

3. Deklaracja dostępności dla aplikacji Mobilny USOS dostępna jest pod poniższym adresem (dla wersji dla systemów Android):

https://usosapd.put.poznan.pl/documents/accessibility/?_s=1

 1. Aplikacja umożliwia m.in.:
 • przegląd:
  • aktualności z wybranych źródeł,
  • wydarzeń związanych z Uczelnią lub organizowanych na terenie Poznania,
  • ofert pracy publikowanych przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (https://cpk.put.poznan.pl),
 • wyszukiwanie danych kontaktowych do wszystkich pracowników Politechniki Poznańskiej (https://informator.put.poznan.pl); deklaracja dostępności do Informatora Politechniki Poznańskiej znajduje się pod linkiem: https://informator.put.poznan.pl/app/accessibility
 • dostęp do:
  • informacji o budynkach Politechniki Poznańskiej i ich lokalizacji,
  • przewodnika zawierającego informacje o kampusie, systemie kontroli dostępu oraz Internecie na terenie Uczelni,
  • konta pracownika, w tym danych kontroli dostępu wraz z edycją danych pojazdu uprawnionego do wjazdu na parking bez okazywania identyfikatora,
 • wsparcie rekrutacji, w tym wgląd w dane kandydata na studia i jego status z możliwością wypełniania ankiet,
 • obsługę konta studenta, w tym dostęp do:

Dostosowanie aplikacji mobilnej PPulse do standardu WCAG 2.1. AA nastąpi do dnia 30.04.2023.

8. Data publikacji:sin.put.poznan.pl: 01.09.2021.

9. Data istotnej aktualizacji:sin.put.poznan.pl: 01.09.2021.

10. Liczba użytkowników strony internetowej: brak danych.

11. Okres funkcjonowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 3 lata.

12. Częstotliwość publikacji nowych treści:raz na semestr.

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.