Trwa generowanie pliku...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (202)

 • 1.
  Recenzja o wskazanym osiągnięciu naukowym i całokształcie dorobku naukowego dra inż. Łukasza Piątkowskiego w związku z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Wpływ nano-otoczenia na właściwości strukturalne i dynamiczne cząsteczek oraz ich wzajemne oddziaływanie” / Marek Sikorski // r135_2019

 • 2.
  Agenda badawcza w zakresie modeli predykcji dla produkcji i zapotrzebowania na energię / Robert Wrembel (WI), Maciej Drozdowski (WI), Jędrzej Potoniec (WI), Krzysztof Dembczyński (WI), Jerzy Stefanowski (WI) // r202_2019

 • 3.
  Recenzja dorobku naukowego dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. S. Gawiejnowicza, prof. UAM, w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych wszczętym na Wydziale Informatyki PP / Czesław Smutnicki // r198_2019

 • 4.
  Recenzja osiągnięcia oraz istotnej aktywności naukowej dra inż. M. Antczaka w związku z postępowaniem w sprawie nadania tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka / Tomasz Gambin // r197_2019

 • 5.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitantki dr inż. Izabeli Kruszelnickiej / Katarzyna Ignatowicz // r195_2019

 • 6.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Bugały pt. „Modelowanie i analiza oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych na układy instalacji stacjonarnych”. / Grzegorz Masłowski // r196_2019

 • 7.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Rogackiego pt.: „Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych” / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // r201_2019

 • 8.
  Experimental verification of robot's surroudings 3D map building systems / Krzysztof Zieliński // r194_2019

 • 9.
  The influence of the diameter of multiwalled carbon nanotubes on the mechanical, optical and electrical properties of Langmuir-Schaefer films / Karol Rytel (WFT) // r193_2019

 • 10.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Nadera pt.: „Analiza i ocena skutków ruchu pojazdów na kierowców z wykorzystaniem symulatora jazdy typu virtual reality” / Andrzej Świderski // r192_2019

 • 11.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Miklaszewskiego / Maria Sozańska // r189_2019

 • 12.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Miklaszewskiego / Wojciech Szkliniarz // r190_2019

 • 13.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szwedzkiej pt.: „Metodyka badań efektywności eksploatacji złożonych systemów technicznych w przedsiębiorstwach branży meblarskiej” / Edward Kowal // r188_2019

 • 14.
  Recenzja dorobku naukowego i dydaktycznego dr hab. inż. M. Szachniuk w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora / Roman Maniewski // r184_2019

 • 15.
  Recenzja dotycząca postępowania w sprawie nadania dr. hab. inż. Jerzemu Nawrockiemu tytułu naukowego profesora. / Stanisław Kozielski // r185_2019

 • 16.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. Stanisławowi Gawiejnowiczowi, prof. UAM / Tadeusz Sawik // r187_2019

 • 17.
  Recenzja zgłoszonego osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dra inż. W. Kowalczyka w związku z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka i Robotyka / Alicja Mazur // r186_2019

 • 18.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitantki dr inż. Izabeli Kruszelnickiej / Ryszard Błażejewski // r178_2019

 • 19.
  Scaling of commanded signals in a cascade control system addressing velocity and acceleration limitations of robotic UAVs / Krzysztof Łakomy, Maciej Marcin Michałek (WI), Wojciech Adamski // r181_2019

 • 20.
  Tworzenie okien czasowych dla zgłoszeń wyłączeń elementów KSE oraz badanie ich wpływu na jakość tworzonych harmonogramów. / Agnieszka Mensfelt (WI), Roman Słowiński (WI), Robert Susmaga (WI), Piotr Zielniewicz (WI) // r179_2019

 • 21.
  Implementacja zadania machine tending dla robota manipulacyjnego dla trzech scenariuszy w środowisku Gazebo oraz przygotowanie modeli 3D stanowisk roboczych / Krzysztof Walas (WE) // r170_2019

 • 22.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Bogdan Posiadała // r191_2019

 • 23.
  Wykonanie wstępnych badań biomechaniki napędzania wózka z napędem hybrydowym / Bartosz Wieczorek (WIT), Łukasz Warguła (WIT), Mateusz Kukla (WIT), Krzysztof Wałęsa (WIT) // r183_2019

 • 24.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Bugały pt. „Modelowanie i analiza oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych na układy instalacji stacjonarnych”. / Andrzej Rybarczyk // r166_2019

 • 25.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Majka pt. „Automatic selection of deep neural network parameters in mobile robotics”. / Barbara Siemiątkowska // r160_2019

 • 26.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Majka pt. „Automatic selection of deep neural network parameters in mobile robotics”. / Maciej Trojnacki // r163_2019

 • 27.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Piechockiego pt. „Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych”. / Jan Iżykowski // r164_2019

 • 28.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Piechockiego pt. „Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych”. / Jerzy Janiszewski (WE) // r165_2019

 • 29.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kozłowskiej „Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej” / Jan Jeżak // r167_2019

 • 30.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Roberta Skoniecznego pt. „ Polimorfizm, izomeria i tautomeryzm w wybranych molekułach organicznych” / Renata Jastrząb // r172_2019

 • 31.
  Ocena dorobku naukowego oraz działalności badawczej dr hab. M. Szachniuk w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego / Anna Gambin // r155_2019

 • 32.
  Opinia o dorobku dra hab. inż. J. Stefanowskiego w związku z wnioskiem o nadanie mu tytułu naukowego profesora / Henryk Rybiński // r147_2019

 • 33.
  Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i naukowo-organizacyjnym dra. hab. inż. A. Jaszkiewicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Franciszek Seredyński // r156_2019

 • 34.
  Recenzja cyklu publikacji pt. : „Lokalne i globalne funkcje sztucznych potencjałów w sterowaniu systemami robotów mobilnych” oraz ocena całokształtu dorobku dr inż. W. Kowalczyka w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk, technicznych, w dziedzinie automatyka i robotyka / Zenon Hendzel // r153_2019

 • 35.
  Recenzja dorobku habilitacyjnego dr inż. A. Świetlickiej / Grzegorz Dudek // r152_2019

 • 36.
  Recenzja osiągnięcia naukowego dra inż. A. Oleksiaka nt. Modele i metody dla analizy i optymalizacji efektywności energetycznej centrów danych / Franciszek Seredyński // r151_2019

 • 37.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Matuszewskiego nt: Wykorzystanie zasobów układów reprogramowalnych do wytwarzania ciągów losowych / Ryszard Szplet // r161_2019

 • 38.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. T. Gawrona pt: Algorytmizacja ruchu robotów mobilnych z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekście metodyki VFO / Ignacy Dulęba // r157_2019

 • 39.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. T. Gawrona pt: Algorytmizacja ruchu robotów mobilnych z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekście metodyki VFO / Maciej Trojnacki // r158_2019

 • 40.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. M. Drążkowskiej. Identyfikacja kinematycznych modeli ruchu stawu kolanowego na podstawie sekwencji obrazów RTG / Andrzej Obuchowicz // r149_2019

 • 41.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. M. Drążkowskiej na temat: Identyfikacja kinematycznych modeli ruchu stawu kolanowego na podstawie sekwencji obrazów RTG / Grzegorz Ganosik // r150_2019

 • 42.
  Recenzja w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. M. Szachniuk / Andrzej Polański // r148_2019

 • 43.
  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr inż. P. Łukasiaka / Andrzej Świerniak // r146_2019

 • 44.
  Recenzja w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Marcie Szachniuk / Krzysztof Giaro // r154_2019

 • 45.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i zakresu kształcenia kadry dr hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Ryszard Buczkowski // r141_2019

 • 46.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Michała Grendy pt.: Wytrzymałość i stateczność miejscowa belek cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach ceowych / Jerzy Małachowski // r138_2019

 • 47.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Dryjańskiego / Józef Modelski // r140_2019

 • 48.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Orczyk / Andrzej Szarata // r169_2019

 • 49.
  Opracowanie procedury weryfikacyjnej oraz testy modułu generatywnej sieci neuronowej na danych rzeczywistych. / Rafał Staszak // r136_2019

 • 50.
  Kompresja wizji z uwzględnieniem zużywanej energii w kontekście zastosowań głębokiego uczenia – część I dla projektu „Kompresja wizji z uwzględnieniem zużywanej energii i wykorzystaniem głębokiego uczenia” nr PL-TW/VI/5/2019 / Marek Domański (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Damian Karwowski (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Mateusz Lorkiewicz // r139_2019

 • 51.
  MEASUREMENT OF RETINA VESSELS BY SEGMENTATION OF IMAGES RECONSTRUCTED FROM OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY DATA / Tomasz Marciniak (WI), Agnieszka Stankiewicz (WI), Adam Dąbrowski (WI), Marcin Stopa, Piotr Rakowicz, Elżbieta Marciniak // r180_2019

 • 52.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Marii Jaszczyszyn pt. Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych. / Jadwiga Królikowska // r175_2019

 • 53.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Orczyk / Leszek Radziszewski // r177_2019

 • 54.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Alicji Piotrowskiej pt. Wpływ sposobu uzdatniania wody i układu wentylacyjnego na obecność THM-ów w środowisku basenów krytych. / Małgorzata Makowska // r173_2019

 • 55.
  "Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania tworzywa stanowiącego odpad pokablowy. Zadanie 3: Opracowanie koncepcji technologii selekcjonowania i przetwarzania tworzyw sztucznych wchodzących w skład odpadu kablowego. Optymalizacja i walidacja warunków założeń technologicznych selekcjonowania tworzyw sztucznych". / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // r168_2019

 • 56.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr Beaty Mrugalskiej / Bogdan Żółtowski // r127_2019

 • 57.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Marii Jaszczyszyn pt. Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych. / Anna Głowacka // r174_2019

 • 58.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Miklaszewskiego / Stefan Szczepanik // r130_2019

 • 59.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Bożena Skołud // r126_2019

 • 60.
  Raport z badań, dotyczący umowy o dzieło 06/62/2016/41. Trzeci etap projektu: wykonanie badań zwilżalności powierzchni oraz właściwości termoelektrycznych drewna pokrytego nanorurkami węglowymi / Damian Łukawski (WFT) // r129_2019

 • 61.
  Raport z badań wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła metodą „na mokro” i „na sucho” dostarczonych preparatów spożywczych / Filip Ciesielczyk (WTCH) // r134_2019

 • 62.
  Recenzja dorobku dr inż. Beaty Mrugalskiej w związku z postępowaniem habilitacyjnym / Leon Kukiełka // r125_2019

 • 63.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Sopaty pt: Wytwarzanie i właściwości nanokrystalicznych stopów i kompozytów na bazie tantalu / Dariusz Oleszak // r131_2019

 • 64.
  Wykonania ekspertyzy wierteł dotyczącej analizy geometrii ostrza / Paweł Twardowski (WBMiZ) // r133_2019

 • 65.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitanta dr Michała Michałkiewicza / Barbara Dąbrowska // r124_2019

 • 66.
  Badania statyczne regału stosowanego w hali nr 4 / Witold Stankiewicz (WIT) // r199_2019

 • 67.
  Implementacja kontrolera pamięci DDR 1 dla układu FPGA Lattice Mach XO2 Etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Hubert Żabiński // r142_2019

 • 68.
  Implementacja szybkiego algorytmu syntezy z danych pola światła dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Krzysztof Wegner (WEiT) // r145_2019

 • 69.
  Montaż i uruchomienie uniwersalnego modułu przetwarzania i akwizycji w oparciu o układ Lattice ECP5 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Krzysztof Wegner (WEiT), Mateusz Lorkiewicz // r143_2019

 • 70.
  Opracowanie modułu komunikacji z interfejsem USB etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Hubert Żabiński, Mateusz Lorkiewicz // r144_2019

 • 71.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chleboś „Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowania w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego” / Marek Ćwiklicki // r118_2019

 • 72.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Aniśkowicz pt: Konkurencyjność polskich przewożników drogowych ładunków na rynku europejskim / Zdzisław Kordel // r159_2019

 • 73.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Roberta Skoniecznego pt. „ Polimorfizm, izomeria i tautomeryzm w wybranych molekułach organicznych” / Bożena Tyliszczak // r128_2019

 • 74.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Dryjańskiego pt: Hierarchiczne i modułowe zarządzanie zasobami w przyszłych systemach bezprzewodowych / Piotr Gajewski // r116_2019

 • 75.
  Przygotowanie wzorców ruchu do rejestracji łącznej danych obrazowych i informacji o siłach. / Piotr Kicki // r111_2019

 • 76.
  Recenzja dorobku naukowego habilitanta w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Łukasza Januszkiewicza / Cezary Ziółkowski // r117_2019

 • 77.
  Opinia o innowacyjności kotła niskotemperaturowego Heiztechnik ONE 8 / Jarosław Bartoszewicz (WIT), Wojciech Judt (WIT), Bartosz Ciupek (WIT) // r109_2019

 • 78.
  Recenzja pracy pt. "Feature-based laser simultaneous localization and mapping for automotive applications", której autorem jest: Mgr inż. Krzysztof Ćwian / Janusz Będkowski // r171_2019

 • 79.
  Zbadanie przydatności elektrodializy klasycznej (ED) oraz elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) do wydzielania kwasów oraz ketokwasów karboksylowych i polioli z wieloskładnikowych modelowych roztworów wodnych oraz rzeczywistych płynów pofermentacyjnych / Mateusz Szczygiełda // r108_2019

 • 80.
  Analiza jakościowa i ilościowa związków wydzielanych z wytworzonych żywic oraz określenie właściwości powierzchniowych / Artur Jamrozik // r106_2019

 • 81.
  Ocena rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra inż. Łukasza Piątkowskiego / Bolesław Kozankiewicz // r120_2019

 • 82.
  Quantum moleculardynamics simulations of selected and calculations of force constans Raport częściowy nr 2 (19.02.2019-19.08.2019) / Wojciech Marciniak // r100_2019

 • 83.
  Recenzja – ocena całokształtu dorobku dr hab. inż. Ireneusza Malujdy ubiegającego się o tytuł naukowy profesora / Józef Flizikowski // r107_2019

 • 84.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jarosława Selecha / Jarosław Mamala // r122_2019

 • 85.
  Synteza stopów tytanu typu beta metodami topienia łukowego, mechanicznej syntezy i metalurgii proszków i ich struktur porowatych oraz badania struktury krystalograficznej, mikrostruktury i składu fazowego / Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) // r95_2019

 • 86.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Kondratowicz na temat: „Study on the effect of shell material characteristics on the physicochemical properties of liposomes” / Krzysztof Polewski // r200_2019

 • 87.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jarosława Selecha / Marianna Jacyna // r123_2019

 • 88.
  Opracowanie algorytmu wyznaczania map głębi z zarejestrowanych danych pola światła zdatnej do implementacji w układach FPGA - etap 1 dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 / Krzysztof Wegner (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT) // r92_2019

 • 89.
  Raport częściowy nr 3 (22.02.19-21.08.19) dot. realizacji projektu „Wpływ procesu oksydacji na właściwości powierzchniowe i strukturalne cienkich warstw diamentowych CVD”, nr 2017/25/N/ST7/01653, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 13 / Anna Dychalska (WFT) // r93_2019

 • 90.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Tutaka pt.: „Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji” / Artur Maciąg // r91_2019

 • 91.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chleboś „Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowań w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno prawnego” / Wojciech Wyrzykowski // r94_2019

 • 92.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Rogackiego pt.: „Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych” / Przemysław Niewiadomski // r90_2019

 • 93.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Aniśkowicz pt: Konkurencyjność polskich przewozników drogowych ładunków na rynku europejskim / Jarosław Mamala // r103_2019

 • 94.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitanta dr Michała Michałkiewicza / Janusz Rak // r87_2019

 • 95.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Andrzej Jardzioch // r84_2019

 • 96.
  Opracowanie oraz implementacja elementów autonomii jednostki latającej / Jan Wietrzykowski (WE) // r115_2019

 • 97.
  Raport z dostosowania oświetlenia platformy latającej oraz algorytmów sterowania niskiego poziomu wraz z analizą wibracji / Stanisław Gardecki (WE) // r112_2019

 • 98.
  Raport z uruchomienia i oprogramowania zmodernizowanego układu dystrybucji zasilania (ESCB) / Adam Bondyra (WE) // r113_2019

 • 99.
  Wyznaczenie pozycji 3D w przestrzeni / Michał Zalas // r114_2019

 • 100.
  Opracowanie wyników analiz elektrochemicznych wraz z opisem strumieni jonowych w roztworach wodnych octanu / Anetta Płatek (WTCH) // r99_2019