Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej

Authors

Promoter

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The methodology of strategic analysis of the company for the purposes of product and service integration

Language

polish

Keywords
PL
  • analiza strategiczna
  • integracja produktowo-usługowa
  • serwicyzacja
  • sektor maszynowy
EN
  • strategic analysis
  • product-service integration
  • servitization
  • machinery sector
Abstract

PL Integracja produktowo-usługowa, rozumiana jako wszelkie usystematyzowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne mające na celu zwiększenie zakresu świadczonych usług, tworzących wartość dodaną, w dotychczasowej ofercie przedsiębiorstwa, zorientowanej na wyroby, wymaga przeprowadzenia ukierunkowanej analizy strategicznej. Głównym celem rozprawy jest opracowanie metodyki analizy strategicznej ukierunkowanej na proces podejmowania decyzji dotyczących integracji produktowo-usługowej. Prace badawcze obejmują studia literaturowe, badania ankietowe oraz indywidualne wywiady pogłębione. Efektem przeprowadzonych studiów literaturowych oraz badań własnych jest opracowana metodyka analizy strategicznej na potrzeby integracji produktowo-usługowej. Metodyka uwzględnia kluczowe czynniki determinujące przebieg procesu integracji produktowo-usługowej oraz rekomendacje metod i narzędzi pozwalających na pozyskanie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji oraz projektowanie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa wytwórczego opartej na rozszerzaniu działalności usługowej.

EN Product and service integration, understood as any systematized activities undertaken by manufacturing companies aiming at increasing the range of services provided, creating added value, in the company's current product oriented offer, requires a focused and directed strategic analysis. The main goal of the dissertation is to develop a methodology for strategic analysis focused on the decision-making process regarding product and service integration. Research work includes literature studies, questionnaire surveys, and individual in-depth interviews. The result of the literature studies and own research is the methodology of strategic analysis for the purposes of product and service integration. The methodology takes into account the key factors determining the process of product and service integration as well as recommendations of methods and tools allowing to obtain information facilitating decision making as well as designing and implementing a manufacturing company strategy based on expanding service activities.

Number of pages

253

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2000

On-line catalog

to2020500392

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Jeżak

Place

Łódź, Polska

Date

28.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Beata Poteralska

Place

Radom, Polska

Date

14.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.