Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The methodology of strategic analysis of the company for the purposes of product and service integration

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • analiza strategiczna
  • integracja produktowo-usługowa
  • serwicyzacja
  • sektor maszynowy
EN
  • strategic analysis
  • product-service integration
  • servitization
  • machinery sector
Streszczenie

PL Integracja produktowo-usługowa, rozumiana jako wszelkie usystematyzowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne mające na celu zwiększenie zakresu świadczonych usług, tworzących wartość dodaną, w dotychczasowej ofercie przedsiębiorstwa, zorientowanej na wyroby, wymaga przeprowadzenia ukierunkowanej analizy strategicznej. Głównym celem rozprawy jest opracowanie metodyki analizy strategicznej ukierunkowanej na proces podejmowania decyzji dotyczących integracji produktowo-usługowej. Prace badawcze obejmują studia literaturowe, badania ankietowe oraz indywidualne wywiady pogłębione. Efektem przeprowadzonych studiów literaturowych oraz badań własnych jest opracowana metodyka analizy strategicznej na potrzeby integracji produktowo-usługowej. Metodyka uwzględnia kluczowe czynniki determinujące przebieg procesu integracji produktowo-usługowej oraz rekomendacje metod i narzędzi pozwalających na pozyskanie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji oraz projektowanie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa wytwórczego opartej na rozszerzaniu działalności usługowej.

EN Product and service integration, understood as any systematized activities undertaken by manufacturing companies aiming at increasing the range of services provided, creating added value, in the company's current product oriented offer, requires a focused and directed strategic analysis. The main goal of the dissertation is to develop a methodology for strategic analysis focused on the decision-making process regarding product and service integration. Research work includes literature studies, questionnaire surveys, and individual in-depth interviews. The result of the literature studies and own research is the methodology of strategic analysis for the purposes of product and service integration. The methodology takes into account the key factors determining the process of product and service integration as well as recommendations of methods and tools allowing to obtain information facilitating decision making as well as designing and implementing a manufacturing company strategy based on expanding service activities.

Liczba stron

253

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2000

Katalog on-line

to2020500392

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Jeżak

Miejsce

Łódź, Polska

Data

28.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Beata Poteralska

Miejsce

Radom, Polska

Data

14.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości