Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zwiększanie potencjału General Aviation poprzez systemowe przetwarzanie Big Data

Authors

Promoter

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Increasing Potential of General Aviation Through System Big Data Processing

Language

polish

Keywords
PL
  • lotnictwo
  • cyfryzacja
  • optymalizacja
  • dane
  • innowacje
EN
  • aviation
  • digitization
  • optimization
  • data
  • innovation
Abstract

PL Rozprawa dotyczy możliwości zwiększania potencjału lotnictwa ogólnego GA (ang. General Aviation) poprzez wykorzystanie danych w postaci cyfrowej. Uporządkowany został aparat pojęciowy związany z GA, digitalizacją danych oraz innowacyjnymi technologiami możliwymi do zastosowania. Dokonano charakterystyki GA w Europie i Polsce oraz przedstawiono możliwe kierunki rozwoju z zastosowaniem innowacji technicznych i informatycznych. Z wykorzystaniem diagramów UML opisano dwie autorskie propozycje rozwiązań systemowych dla GA opartych na Big Data: Platformę Dostępności Personelu Lotniczego APAP ang. Aviation Personnel Accessibility Platform oraz Mobilny Warsztat Obsługi Statków Powietrznych ang. Airplane Maintenance Mobile Workshop e-AM2W. Wskazane zostały korzyści płynące z wprowadzenia i użytkowania koncepcji i narzędzi bazodanowych APAP i e-AM2W oraz znacznej poprawy dostępności usług GA. Wskazano ograniczenia wdrożenia i wykorzystania systemów i platform cyfrowych wynikające z niskiego poziomu ucyfrowienia procesów oraz niejednorodności danych. Zawarto uwagi i wnioski końcowe oraz wskazano propozycje obszarów dalszych badań.

EN The dissertation concerns on the possibility of increasing the potential of General Aviation by the use of digital data. specific concepts related to the general aviation, data digitization and innovative technologies that can be applied has been Clarified . The characteristics of GA in Europe and Poland were made and possible directions of development with the use of technical and IT innovations were presented. With the use of UML diagrams, has been described two proprietary system solutions for GA based on Big Data: the APAP (Aviation Personnel Accessibility Platform) and the e-AM2W (Airplane Maintenance Mobile Workshop). The benefits of introducing and using the APAP and e-AM2W database concepts and tools as well as a significant improvement in the availability of GA services have been identified. The limitations of the implementation and use of digital systems and platforms, resulting from the low level of digitization of processes and heterogeneity of data, were indicated. Concluding remarks and conclusions were included, as well as suggested areas for further research.

Number of pages

137

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2068

On-line catalog

to2020500442

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Stanisław Kachel

Place

Warszawa, Polska

Date

25.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Majka

Place

Rzeszów, Polska

Date

25.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Mariusz Zieja

Place

Warszawa, Polska

Date

25.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.07.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.