Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zwiększanie potencjału General Aviation poprzez systemowe przetwarzanie Big Data

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Increasing Potential of General Aviation Through System Big Data Processing

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • lotnictwo
  • cyfryzacja
  • optymalizacja
  • dane
  • innowacje
EN
  • aviation
  • digitization
  • optimization
  • data
  • innovation
Streszczenie

PL Rozprawa dotyczy możliwości zwiększania potencjału lotnictwa ogólnego GA (ang. General Aviation) poprzez wykorzystanie danych w postaci cyfrowej. Uporządkowany został aparat pojęciowy związany z GA, digitalizacją danych oraz innowacyjnymi technologiami możliwymi do zastosowania. Dokonano charakterystyki GA w Europie i Polsce oraz przedstawiono możliwe kierunki rozwoju z zastosowaniem innowacji technicznych i informatycznych. Z wykorzystaniem diagramów UML opisano dwie autorskie propozycje rozwiązań systemowych dla GA opartych na Big Data: Platformę Dostępności Personelu Lotniczego APAP ang. Aviation Personnel Accessibility Platform oraz Mobilny Warsztat Obsługi Statków Powietrznych ang. Airplane Maintenance Mobile Workshop e-AM2W. Wskazane zostały korzyści płynące z wprowadzenia i użytkowania koncepcji i narzędzi bazodanowych APAP i e-AM2W oraz znacznej poprawy dostępności usług GA. Wskazano ograniczenia wdrożenia i wykorzystania systemów i platform cyfrowych wynikające z niskiego poziomu ucyfrowienia procesów oraz niejednorodności danych. Zawarto uwagi i wnioski końcowe oraz wskazano propozycje obszarów dalszych badań.

EN The dissertation concerns on the possibility of increasing the potential of General Aviation by the use of digital data. specific concepts related to the general aviation, data digitization and innovative technologies that can be applied has been Clarified . The characteristics of GA in Europe and Poland were made and possible directions of development with the use of technical and IT innovations were presented. With the use of UML diagrams, has been described two proprietary system solutions for GA based on Big Data: the APAP (Aviation Personnel Accessibility Platform) and the e-AM2W (Airplane Maintenance Mobile Workshop). The benefits of introducing and using the APAP and e-AM2W database concepts and tools as well as a significant improvement in the availability of GA services have been identified. The limitations of the implementation and use of digital systems and platforms, resulting from the low level of digitization of processes and heterogeneity of data, were indicated. Concluding remarks and conclusions were included, as well as suggested areas for further research.

Liczba stron

137

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2068

Katalog on-line

to2020500442

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Stanisław Kachel

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

25.06.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Majka

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

25.06.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Trzecia recenzja

Mariusz Zieja

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

25.06.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport