Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Spektroskopowe i termodynamiczne badania chromoforów porfirynopodobnych dla potencjalnych zastosowań w optoelektronice

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Spectroscopic and thermodynamic study of porphyrin chromophores derivatives for potential applications in optoelectronics

Language

polish

Keywords
PL
  • ftalocyjaniny
  • korole
  • spektroskopia
  • cienkie wartswy
  • TD-DFT
EN
  • phthalocyanines
  • corroles
  • spectroscopy
  • thin layers
  • TD-DFT
Abstract

PL Niniejsza rozprawa doktorska stanowiąca cykl artykułów naukowych poświęcona jest badaniom właściwości fotofizycznych i termodynamicznych metaloftalocyjanin, koroli oraz ich wybranych układów z fulerenem C60 lub półprzewodnikową kropką kwantową CdSe/ZnS. Badania przeprowadzono zarazem w roztworach organicznych (chloroform, toluen, dimetyloformamid, dimetylosulfotlenek) jak i warstwach molekularnych typu Langmuira i Langmuira-Blodgett. Artykuły naukowe składające się na pracę doktorską, obejmujące wyniki badań spektroskopowych w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego i podczerwieni, potwierdziły silne oddziaływania między- i wewnątrz molekularne oraz redystrybucję gęstości elektronowej. Przeprowadzone badania spektroskopowe ewidentnie pokazały silny donorowo-akceptorowy charakter układów metaloftalocyjanina – kropka kwantowa (ZnPc-tetr – CdSe/ZnS) oraz diady korol-fuleren C60. Przeprowadzone badania umożliwiły również wyjaśnienie wpływu rozpuszczalnika na właściwości i parametry fotofizyczne badanych koroli, jak również wpływu grupy nitrylowej NO2 na redystrybucję elektronów π w stanie wzbudzonym.

EN This dissertation constituting cycle of science articles is dedicated study photophysical and thermodynamic properties of metal phthtalocyanines and corroles and their selected system with fullerene C60 or a semiconductor quantum dot CdSe/ZnS. The research were performed both in organic solutions (chloroform, toluene, dimethylformamide, dimethylsulfoxide) and in a form of Langmuir and Langmuir-Blodgett molecular layers. Scientific articles comprising the doctoral dissertation include the results of spectroscopic investigations in the ultraviolet, visible and infrared range, confirmed the strong interaction between and within molecular structures and the redistribution of electron density. Spectroscopic studies clearly demonstrated a strong donor-acceptor nature of the metal phthalocyanines-quantum dot system (ZnPc-tetr – CdSe/ZnS) and corrole-fullerene C60 dyad. The research also allowed to explain the impact of solvent on the spectroscopic corroles properties and the effect of nitrile group NO2 on the redistribution of the π electrons in the excited state. Spectroscopic studies in polarized light study allowed to determine the orientation of chromophore molecules in the Langmuir-Blodgett layers with respect to solid substrates.

Number of pages

101

OECD domain

physical sciences

KBN discipline

physics

Signature of printed version

DrOIN 1764

On-line catalog

to201680811

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wacław Bała

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

19.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wiesław I. Gruszecki

Place

Lublin, Polska

Date

28.11.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.12.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.