Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ czynników przyrodniczych na stabilność posadowienia obiektów budowlanych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The influence of the environmental factors on the stability of structure foundation summary

Language

polish

Abstract

PL W pracy dokonano konfrontacji gruntoznawstwa budowlanego, mechaniki gruntów i fundamentowania z rzeczywistością przyrodniczą. Na wstępie, po dokonaniu przeglądu literatury dotyczącej problemu badawczego, sformułowano tezę, sygnalizowaną w tytule pracy, że czynniki przyrodnicze mają wpływ na stabilność posadowienia obiektów budowlanych. Określono też cel pracy (sprawdzenie tezy), zakres oraz metodę pracy (analizę awarii geotechnicznych oraz literatury z dziedziny budownictwa, dendrologii, fizjologii roślin oraz ekologii w celu opisania interakcji zachodzącej w podłożu budowlanym między wybranym czynnikiem przyrodniczym (drzewem) a obiektem budowlanym). W rozdziale drugim dokonano wpasowania pojęć budownictwo, obiekt budowlany pośród składników otoczenia w ujęciu ekologicznym. To właśnie ekologię wybrano jako neutralną platformę („planszę”), w ramach której wspólnie można rozpatrywać wiedzę budowlaną i przyrodniczą. Rozdział trzeci opisuje podłoże gruntowe z punktu widzenia budownictwa (gruntoznawstwo budowlane, mechanika gruntów). Zaprezentowano podstawowe pojęcia oraz właściwości gruntów. Szczególną wagę przywiązano do zmiany parametrów gruntu pod wpływem wahań wilgotności. W rozdziale czwartym przedstawiono jeden z czynników (drzewo), który takie wahania wilgotności może powodować. Rozdział wyjaśnia, w jaki sposób roślina „wplatając się” w cykl hydrologiczny (ekologia) niskim kosztem pozyskuje z podłoża gruntowego niezbędne do życia ilości wody (fizjologia roślin). Wyjaśnia również jaki to ma wpływ na grunty spoiste (gruntoznawstwo i mechanika gruntów) oraz na posadowione na nich obiekty budowlane (fundamentowanie). W rozdziale piątym opisano 31 awarii geotechnicznych wraz z przedstawieniem ich przyczyn oraz zastosowanych środków ratunkowych. Wiedza teoretyczna (rozdziały 2, 3 i 4) oraz praktyczna (rozdział 5) zaowocowały powstaniem instrukcji o ochronie zabudowy w sąsiedztwie drzew (rozdział 6). Instrukcja jest autonomiczną częścią całej pracy stanowi zamkniętą całość, może być stosowana bez znajomości pozostałych rozdziałów. W związku z tym posiada własny spis treści oraz własne załączniki. Praca kończy się wnioskami, podsumowaniem i listą źródeł literaturowych, które wykorzystano podczas jej pisania. Dwa załączniki, które wchodzą w skład tego tomu stanowią szczegółowe rozwinięcie i materiał dowodowy dotyczący pewnych treści przedstawionych w ramach rozdziałów. Jako takie zdecydowano się dołączyć je do całej pracy.

EN The thesis confronts pedology, soil mechanics and fundamentation with the conditions of the natural environment. To begin with, after having perused the literature of the subject in question, the proposition, signalled in the title, was formulated: namely, that the environmental factors have impact on the stability of the structure foundation. The following steps included defining the aim of the thesis (verifying the proposition), the scope of research and the method employed (the analysis of the geotechnical emergencies, as well as the literature from the field of construction, dendrology, plant physiology and ecology, in order to describe the interaction in the constructional bed rock between a chosen environmental factor (a tree) and a structure). The second chapter is concerned with the “grounding” of the notions of construction and structure amid the constituent parts of the environment from the point of view of ecology. This latter science was picked as a neutral platform (a “board”), in the boundaries of which the constructional and environmental knowledge can be considered together. The third chapter describes the bed rock from the point of view of construction (pedology, soil mechanics). It presents the basic concepts and the soil properties. Special importance was attached to the changes in the soil parameters under the influence of the humidity variations. The fourth chapter presents one of the factors (a tree), which may cause such variations in humidity. The chapter explains in what way the plant, “entwining” itself in the hydrological cycle (ecology), acquires from the bed rock at a low cost the amounts of water, necessary for life (plant physiology). It also explains the influence of the phenomenon on the cohesive soils (pedology and soil mechanics) and on the structures founded on them (fundamentation). The fifth chapter describes 31 constructional emergencies, together with presenting their causes and the employed rescue measures. Theoretical (chapters 2, 3 and 4) and practical knowledge (chapter 5) resulted in the formulation of the instruction about the protection of buildings in the vicinity of trees (chapter 6). The instruction is an autonomous part of the thesis - it makes a separate whole, and may be employed without the knowledge of the previous chapters. Consequently, it has its own table of contents and its own attachments. The thesis ends with the conclusion, the summary and the bibliography of works used in the course of writing. Two attachments, which are included in this volume, consist of a detailed elaboration and evidence for certain statements presented in the chapters. Considering their content, it was decided to include them in the thesis.

Number of pages

282

Comments

Sygnatura w Archiwum Politechniki Poznańskiej 2268/1

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

2010

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: geotechnika i o geologia inżynierska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.