Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Polikrystaliczne warstwy diamentowe jako potencjalny materiał dozymetryczny

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Polycrystalline diamond layers as a potential dosimetric material

Language

polish

Keywords
PL
  • polikrystaliczne warstwy diamentowe CVD
  • luminescencja
  • morfologia
  • termoluminescencja
  • dozymetria
Abstract

PL Celem rozprawy było wykazanie przydatności niedomieszkowanych polikrystalicznych warstw diamentowych jako dozymetrów promieniowania UV oraz promieniowania jonizującego. Pomiary poszerzono o promieniowanie stosowane w onkologii radiacyjnej. Zbadano sześć warstw syntezowanych w różnych warunkach oraz dwie próbki monokrystaliczne. Pomiary strukturalne wykazały stabilną zależność jakości warstw oraz tekstury od warunków syntezy. Fotoluminescencja ujawniła zawartość w warstwach zanieczyszczeń procesowych takich jak atomy wolframu, azotu i tlenu. Wykazano, że próbki o teksturze (111) lub (220) w pomiarach katodoluminescencji charakteryzuje maksimum 432 nm oraz w pomiarach termoluminescencji dla UV maksimum dla temperatury około 515K. Dla wybranej próbki o teksturze (111) wykonano pomiary TL dla różnych rodzajów promieniowania, krzywe mają podobny kształt z maksimum w okolicy 520K. Właściwości akumulacyjne warstwy wskazują na jej przydatność jako dozymetru, co potwierdzają badania czasu przechowywania zdeponowanej dawki promieniowania (fading). Próbka posiada prawidłową krzywą TL dla promieniowania stosowanego w radioterapii.

EN The aim of the study was to demonstrate the usefulness of undoped polycrystalline diamond layers as dosimeters of UV radiation and ionizing radiation also used in oncological radiotherapy. Six diamond layers synthesized under different conditions and two monocrystalline samples were tested. The structural measurements showed a stable dependence of the quality of the diamond layers and the texture on the synthesis conditions. Photoluminescence revealed the content of process contaminants: tungsten, nitrogen and oxygen in the layers. It was shown that samples with the texture (111) or (220) are characterized by a maximum of 432 nm in cathodoluminescence measurements and a maximum for a temperature of about 515K in thermoluminescence. For the selected sample with the texture (111), TL measurements were made for different types of radiation, the curves have a similar shape with a maximum around 520K. The accumulative properties of the layer indicate its suitability as a dosimeter, which is confirmed by the research on the storage time of the deposited radiation dose (fading). The sample has the correct TL curve for radiation used in radiotherapy.

Number of pages

127

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

materials engineering

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2213

On-line catalog

to2023998699

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Sławomir Kulesza

Place

Olsztyn, Polska

Date

31.05.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Stanisław F. Mitura

Date

2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.10.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.