Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Determinanty efektywności transportowej firm kurierskich realizujących usługi na rynku polskim i ich analiza metodą taksonomiczną

Authors

Promoter

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Determinants of transport efficiency of courier companies providing services on the Polish market and their analysis using the taxonomic method

Language

polish

Keywords
PL
  • efektywność transportowa
  • wskaźniki
  • metoda taksonomiczna
EN
  • transport efficiency
  • indicators
  • taxonomic method
Abstract

PL Treść rozprawy doktorskiej dotyczy doboru efektywnej strategii systemu logistycznego do oceny procesu transportowego pod kątem poprawy zarządzania efektywnością w firmach kurierskich. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP) to sektor gospodarki, który ma bezpośredni wpływ na jej rozwój i funkcjonowanie. Zebrany bogaty materiał statystyczny z przedsiębiorstw oferujących usługi kurierskie pozwolił na określenie głównych celów dysertacji, które z kolei umożliwiły sformułowanie dwóch tez naukowych. Dla rozwiązania postawionych celów w sposób naukowy wykorzystano metodę taksonomiczną, która umożliwia porównanie i wybór najbardziej efektywnej technologii spośród rozpatrywanych. Do analizy przyjęto technologie realizowane w 18-tu przedsiębiorstwach świadczących usługi kurierskie. Każda z technologii została opisana przez 16-cie parametrów, które są różnymi wielkościami fizycznymi i posiadają różne jednostki miary. Przy budowie modeli taksonomicznych, poprzez dokonanie normalizacji parametrów, uzyskujemy wielkości bezwymiarowe. Metoda taksonomiczna w przestrzeni rozpatrywanych parametrów, w sposób graficzny, daje uporządkowanie dendrytowe, co z kolei pozwala na wybór technologii najbardziej efektywnej w stosunku do pozostałych.

EN The content of the thesis deals with the selection of an effective logistics system strategy for evaluating the transportation process with a view to improving performance management in courier companies. The courier, express and postal (KEP) industry is a sector of the economy today that has a direct impact on its development and operation. Extensive statistical data, collected from companies offering courier services allowed to determine the thesis main goals, which outlined two scientific topics. In order to solve the set objectives in a scientific manner, the taxonomic method was used, which makes it possible to compare and select the most effective technology among those considered. Technologies implemented in 18 courier service companies were adopted for analysis. Each technology was described by 16 parameters, which are different physical quantities and have different units of measurement. When building taxonomic models, by normalizing the parameters, we obtain dimensionless quantities. The taxonomic method in the space of considered parameters, graphically, gives a dendrite ordering, which in turn allows the selection of the most efficient technology in relation to the others.

Number of pages

141

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2297

On-line catalog

to202300463

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Brzeżański

Place

Kraków, Polska

Date

15.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ilona Jacyna-Gołda

Place

Warszawa, Polska

Date

01.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.