Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Nowe cementy wieloskładnikowe CEM II/C-M i CEM VI i możliwości ich zastosowania w budownictwie

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN New composite cements CEM II/C-M and CEM VI and their applicability in construction industry

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cementy trójskładnikowe
  • dodatki mineralne
  • popiół lotny krzemionkowy
  • granulowany żuzel wielkopiecowy
  • wapień
EN
  • ternary cements
  • mineral additives
  • siliceous fly ash
  • granulated blast furnace slag
  • ground limestone
Streszczenie

PL Celem rozprawy doktorskiej było określenie właściwości cementów wieloskładnikowych o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego. Cementy te są obiektem prac dotyczących zwiększenia ilości cementów powszechnego użytku w normie EN 197-1 o cementy portlandzkie wieloskładnikowe CEM II/C-M i cementy wieloskładnikowe CEM VI. W części literaturowej pracy wskazano na trendy rozwojowe w technologii produkcji cementu oraz przeanalizowano właściwości składników głównych cementów tj. kamienia wapiennego, granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego. Uwagę skupiono przede wszystkim na efekcie synergicznego oddziaływania mieszaniny tych składników w układach trójskładnikowych. W części doświadczalnej scharakteryzowano użyte w badaniach składniki główne cementów oraz opracowano kompozycje składów cementów trójskładnikowych zaliczanych do nowych grup. Oznaczono najważniejsze właściwości cementów i wykonanych z nich betonów. Bazując na analizie uzyskanych wyników badań własnych cementu, jak też wyników badań betonów z ich udziałem, określono potencjalny zakres stosowania tego rodzaju cementów w budownictwie.

EN The aim of dissertation was providing the determination of the properties of composite cements (CEM II/C-M and CEM VI) with a low content of Portland clinker. These cements are an object of works concerning increase the number of cements used in EN 197-1 for Portland composite cements CEM II/C-M and composite cements CEM VI. The literature part highlights the development trends in the cement production technology and analyses the properties of the main cement constituents, i. e. limestone, granulated blast-furnace slag and siliceous and fly ash. The attention was focused, above all, on the effect of a synergistic interaction of these components mixture in ternary systems. In the experimental part, the main constituents of cements used in the research were characterized and the compositions of ternary cements were determined. Ternary cements and concretes made of them were researched in terms of the most important properties. A broad description of the properties of concrete mix and hardened concrete allowed to determine the potential application range of new cements in construction industry.

Liczba stron

148

Dziedzina wg OECD

inżynieria materiałowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2033

Katalog on-line

to2020500415

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zbigniew Giergiczny

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

17.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Piotr Woyciechowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport