Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza układów chłodzenia diod elektroluminescencyjnych dużej mocy z wykorzystaniem ogniw Peltiera

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of the cooling systems of high power light emitting diode with the Peltier modules

Language

polish

Keywords
PL
  • dioda elektroluminescencyjna
  • moduł Peltiera
  • układ chłodzenia
  • model cieplny
EN
  • light emitting diode
  • Peltier module
  • cooling system
  • thermal model
Abstract

PL W rozprawie doktorskiej opisano zagadnienia z zakresu chłodzenia diod elektroluminescencyjnych dużej mocy. Wykazano, że zastosowanie aktywnego układu chłodzenia wykorzystującego moduł Peltiera umożliwia znaczne obniżenie temperatury chłodzonych diod elektroluminescencyjnych. Opracowano autorski model cieplny układu chłodzenia wykorzystujący analogię z układami elektrycznymi. Przedstawiono przegląd literatury dotyczący poruszanej tematyki oraz charakterystyk termicznych wybranych źródeł diodowych i modułów Peltiera. Opisano stanowisko pomiarowe i zaprezentowano metodykę badań. Przeprowadzono pomiary weryfikacyjne potwierdzające przyjęty model cieplny i słuszność przyjętych założeń.

EN The Ph. D. thesis discusses the issues of cooling system of high power lighting emitting diodes. It has been presented that the use of the active cooling system with Peltier module can significantly reduce the temperature of LEDs. Developed an orginal thermal model of cooling system using analogy with electrical circuits. The paper presents a review of the literature, standards of discussed topics, thermal characteristics of selected LEDs and Peltier modules. The paper presents measuring station and analysis of research methodology. Calculations and simulations confirmed adopted thermal model and confirmation of the assumptions.

Number of pages

148

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1585

On-line catalog

to201480588

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Odon

Place

Poznań, Polska

Date

18.01.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Barglik

Place

Katowice, Polska

Date

11.01.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: technika świetlna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.