Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Studium ruchu pojazdu z uwzględnieniem poprzecznych nierówności nawierzchni w aspekcie bezpieczeństwa i hałasu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Vehicle movement study taking into account lateral unevenness of the road surface in safety and noise aspect

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • hałas
  • przyspieszenie bryły nadwozia
  • przeszkoda
  • przejazdy kolejowe
EN
  • noise
  • car body acceleration
  • roadblock
  • railway crossing
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest problematyka zachowania pojazdu pokonującego przejazd kolejowo – drogowy i hałasu emitowanego do środowiska. Głównym obiektem badań były wybrane przejazdy kolejowe na których wykonano szczegółowe badania doświadczalne z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. W rozdziale pierwszym zawarto wprowadzenie do tematyki pracy wskazując na problem dużego przyrostu pojazdów na drogach publicznych. W rozdziale drugim zaprezentowano przegląd stanu wiedzy z zakresu tematu pomiarów hałasu dla pojazdów samochodowych i szynowych. W rozdziale trzecim sformułowano cel i zakres pracy podkreślając jak ważnym aspektem na skrzyżowaniach kolejowo drogowych jest nadmierna emisja hałasu do środowiska. W rozdziale czwartym przedstawiono metodykę pomiaru istotnych cech kinematycznych ruchu pojazdu oraz sposób wykonanej analizy statystycznej na otrzymanych wynikach badań. W rozdziale piątym zawarto szczegółowe wyniki badań pilotażowych przejazdu pojazdów przez przeszkodę stałą. W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki badań zasadniczych na wybranych przejazdach kolejowo – drogowych. W celach porównawczych do badań końcowych wykorzystano dwa pojazdy: osobowy i dostawczy. Rozdział szósty zawiera wyniki badań przyspieszeń bryły nadwozia i natężenia hałasu. W rozdziale siódmym przedstawiono analizę wyników badań. Pracę kończy podsumowanie wraz ze wskazaniem kierunków dalszych badań.

EN The subject of the hearing is the problem of the behavior of the vehicle overcoming the railway crossing and noise emitted to the environment. The main object of the research were selected railway crossings on which detailed experimental tests were carried out with the use of specialized measuring equipment. The first chapter contains an introduction to the subject of work, pointing to the problem of a large increase in vehicles on public roads The second chapter presents an overview of the state of knowledge in the field of noise measurement for automotive and rail vehicles. The third chapter formulates the aim and scope of the work stressing how important the issue of noise emission to the environment is at the road and railway junctions. The fourth chapter presents the methodology of measurement of significant kinematic features of vehicle body movement and the method of statistical analysis performed on the obtained test results. The fifth chapter contains detailed results of pilot tests of vehicles passing through a permanent obstacle whose main purpose was to assess the magnitude of accelerations and impulses of forces transferred to the vehicle body after hitting an road block. The sixth chapter presents the results of basic research at selected railways crossings. The sixth chapter contains the results of acceleration studies of the body mass and the noise level. The seventh chapter presents the analysis of research results. The work ends with a summary along with an indication of the directions of further research.

Liczba stron

111

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2024

Katalog on-line

to2020500379

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Feliks Chwarścianek

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

30.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leszek Radziszewski

Miejsce

Kielce, Polska

Data

10.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport