Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Koncepcja poprawy własności metrologicznych ciepłomierzy służących do rozliczania kosztów ogrzewania lokali

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Concept of the Improvement of Metrological Features of Heat Meters for Accounting the Costs of Heating Apartments

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rozliczanie kosztów ogrzewania
  • ciepłomierz
  • zużycie ciepła
EN
  • accounting costs of heat consumption
  • heat meter
  • heat consumption
Streszczenie

PL W rozprawie przeanalizowano wyniki rejestracji zużycia ciepła pochodzące z budynków wielorodzinnych. Potwierdziły one problem z rejestracją małych zużyć ciepła przez ciepłomierze. Własności metrologiczne przetwornika przepływu ciepłomierza wskazują, że przepływ czynnika poniżej wartości minimalnej może być obarczony błędem wynoszącym -100%. W rozprawie zaproponowano nowy układ montażu ciepłomierza składający się z ciepłomierza i przewodu obejściowego z zaworem. Przewód obejściowy montowany jest na wejściu instalacji c.o. do lokalu i stanowi połączenie zasilania instalacji z powrotem (by-pass). Sterowanie stanowi temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu instalacji. Układem wykonawczym jest zawór termostatyczny o odwróconym kierunku działania z czujnikiem temperatury zamontowanym w przewodzie zasilającym. Ogrzanie czujnika powoduje otwarcie zaworu i dodatkowy przepływ czynnika przez by-pass, który w połączeniu z przepływem powrotnym z instalacji zapewnia przepływ mierzalny dla ciepłomierza. Badania laboratoryjne nowego rozwiązania potwierdziły postawione tezy badawcze. Badania wykazały, iż nowe rozwiązanie zapewnia znaczącą poprawę w rejestracji małych zużyć ciepła przez ciepłomierze lokalowe.

EN The dissertation presents the results of registering heat consumption in multi-family buildings. This confirmed the problem to register small heat consumptions by individual heat meters. Metrological features of flow meters show that flow of a heating medium below the minimum value can generate errors even of -100%. In the dissertation, a new mounting system of a heat meter was proposed; it is composed of a heat meter and a by-pass line with a valve. A by-pass line mounted on the connection of a heating installation connects the inlet with the outlet of the installation.The temperature of a heating medium in the inlet of the installation activates the system. The valve with a reversed direction of work, equipped with a temperature sensor mounted in the inlet of the heating installation, is the executive system. Warming of the temperature sensor activates the valve to open thus providing additional flow of a heating medium through the by-pass line in a such quantity that together with the returning flow from the installation it provides a measurable flow through the heat meter. The study of the new solution confirmed the research thesis. The research showed that the new solution provides significant improvement in the registration of small heat consumptions by individual heat meters.

Liczba stron

201

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2026

Katalog on-line

to2020500414

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Władysław Szaflik

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Wojdyga

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka