Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Stochastyczny model biologicznej sieci neuronowej oparty na kinetycznych schematach Markowa

Authors

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Stochastic Model of Biological Neural Network with Use of Markov Kinetic Schemes

Language

polish

Keywords
PL
  • impulsowe sieci neuronowe
  • model Hodgkina-Huxleya
  • schematy kinetyczne Markowe
  • quadrocopter
EN
  • spiking neural networks
  • Hodgkin-Huxley model
  • Markov kinetic schemes
  • quadrocopter
Abstract

PL W rozprawie zaprezentowane zostały nowe modele biologicznej komórki nerwowej i sieci neuronowej, możliwie wiernie odwzorowujące procesy zachodzące w układzie nerwowym. Poza szczegółowym opisem matematycznym modeli pokazane zostały wyniki licznych symulacji potwierdzające ich rzetelność. Istotnym elementem pracy było pokazanie możliwości wykorzystania modeli, które przechodząc proces nauki mają rozwiązywać wybrane zagadnienia, zwłaszcza z dziedziny automatyki i robotyki. Jednym z zastosowań było przeprowadzenie aproksymacji funkcji nieliniowej przez pojedynczy neuron, które jest kłopotliwe z punktu widzenia sztucznych sieci neuronowych, gdzie niezbędne jest wykorzystanie struktury zbudowanej z dwóch warstw ukrytych neuronów. Z dziedziny automatyki i robotyki wybrano zagadnienie wyznaczania kątów Eulera z wykorzystaniem systemu AHRS (ang. Attitude and Heading Reference System) na podstawie odczytów z trzech czujników: akcelerometru, magnetometru i żyroskopu. Model biologicznego neuronu zestawiony tu został z rekurencyjną siecią neuronową Elmana i miał za zadanie wygładzenie wartości otrzymanych przez sieć sztuczną.

EN In the dissertation new models of biological neuron and neural network are presented, which describe the processes of nervous system in more reliable way. Besides detailed mathematical description there are shown results of numerous simulations which confirm efficiency of presented models. An important aspect was to show the possibility of applications of these models, which going through learning procedure were supposed to solve chosen problems, especially in automatics and robotics. One of the ideas was to perform an approximation of nonlinear function, which in terms of artificial neural networks is troublesome, while it is necessary to use a structure built from two hidden layers of neurons. In the dissertation it is shown that a single biological neuron can perform this approximation with arbitrary accuracy. From automatics and robotics area the process of designating Euler angles with use of Attitude and Heading Reference System (AHRS) was chosen, basing on data collected from three sensors: accelerometer, magnetometer and gyroscope. The model of biological neuron was chained with recurrent Elman neural network, and its task was to improve results obtained from the artificial neural network.

Number of pages

124

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1545

On-line catalog

to201480421

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Kurzyński

Place

Wrocław, Polska

Date

30.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Galicki

Place

Zielona Góra, Polska

Date

21.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.12.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: cybernetyka techniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.