Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Biodeterioracja a trwałość elewacji obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu

Authors

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Biodeterioration and the Durability of Elevations in Different Kinds of Buildings

Language

polish

Keywords
PL
  • korozja biologiczna
  • materiały budowlane
  • rozwój czynników biotycznych
  • etapy niszczenia
EN
  • biological corrosion
  • construction materials
  • biotic agents development
  • destruction stages
Abstract

PL W rozprawie przedstawiono i udokumentowano najczęściej występujące czynniki biologiczne powodujące zniszczenia w obiektach budowlanych. Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych, badań mikroskopowych pobranych próbek oraz dokumentacji fotograficznej zniszczonych elementów budowli, dokonano identyfikacji czynników biotycznych. Właściwa identyfikacja tych czynników jest jednym z głównych warunków wykonania skutecznej naprawy i zabezpieczenia obiektów budowlanych. Celem rozprawy jest opracowanie poszerzonej metodyki badawczej pozwalającej na przygotowanie procedur kontrolnych, możliwych do zastosowania w obiektach o różnym przeznaczeniu. Dzięki temu możliwe będzie lepsze niż dotychczas, zdiagnozowanie poszczególnych przypadków oraz pełna ocena skuteczności zastosowanych metod naprawczych. Spośród znanych metod badawczych zastosowano badania mikroskopowe SEM, bezwzorcową mikroanalizę rentgenowską EDS, rejestrację zmian odczynu pH.

EN The dissertation presents and documents the most common biological agents that cause damage in buildings. Based on the study of macroscopic, microscopic examination of taken samples and documentation of damaged elements of the buildings, the identification of biotic factors was done. Proper identification of these factors is one of the main conditions for the implementation of effective repair and protection of buildings. The aim of this paper is to develop a wider research methodology allows for the presentation of the control procedures that can be used in buildings for various purposes. This will, better than before, diagnose individual cases and complete assessment of effectiveness of the repair methods. Among well-known research methods used Scanning Electron Microscope (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), registering changes in pH. In the research methods used so far, one of the main indicators of the presence inhabiting fungi is ergosterol content. It is identified in building materials, both for the presence of fungi living or dead.

Number of pages

100

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1543

On-line catalog

to201480418

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Matkowski

Place

Wrocław, Polska

Date

29.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Rapp

Place

Poznań, Polska

Date

07.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.12.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: budownictwo ogólne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.