Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie wpływu losowych prądów błądzących generowanych przez trakcję elektryczną na metalowe instalacje podziemne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Study of the Impact of Random Stray Currents Generated by Electric Traction on Metal Underground Installations

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • prądy błądzące
  • trakcja elektryczna
  • korozja elektrochemiczna
  • Monte Carlo
EN
  • stray currents
  • electric traction
  • electrochemical corrosion
  • Monte Carlo
Streszczenie

PL W pracy podjęto badania nad zjawiskiem losowych prądów błądzących pochodzących od trakcji elektrycznej oraz ich wpływem na korozję elektrochemiczną metalowych konstrukcji podziemnych. Celem rozprawy jest zbadanie przydatności probabilistycznych metod symulacyjnych do analizy rozpływu prądów błądzących. W rozprawie omówiono budowę trakcyjnej sieci powrotnej, rurociągów podziemnych oraz przebieg procesów elektrodowych, a w szczególności korozji metali. Omówiono sposoby modelowania sieci powrotnej oraz podziemnego rurociągu. Przedstawiono autorski program do wyznaczania wartości nadpotencjału rurociągu w złożonych geometrycznie układach trakcja - rurociąg z uwzględnieniem wielkości losowych. Przeprowadzono symulację dla złożonego geometrycznie układu trakcja - rurociąg podziemny z losowymi wartościami położenia i prądu pojazdu. W badaniach uwzględniono również wpływ liczby pojazdów oraz sposób zasilania sieci trakcyjnej na rozkład nadpotencjału wzdłuż podziemnego rurociągu.

EN The study undertakes research on the phenomenon of random stray currents originating from electric traction and their effect on electrochemical corrosion of metal underground structures. The aim of the dissertation is to investigate the usefulness of probabilistic simulation methods to analyze the flow of stray currents. The dissertation discusses the construction of the return traction network, underground pipelines and the course of electrode processes, in particular metal corrosion. Modeling of the return network and underground pipeline are discussed. The author's program for determining the value of pipeline overpotential in geometrically complex traction - pipeline systems taking into account random quantities was presented. A simulation was carried out for a geometrically complex traction - underground pipeline system with random vehicle position and current values. The research also took into account the impact of the number of vehicles and the way of supplying the overhead contact line on the overpotential distribution along the underground pipeline.

Liczba stron

120

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2055

Katalog on-line

to2020500428

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Adam Jagiełło

Miejsce

Kraków, Polska

Data

31.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Władysław Opydo

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

18.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.01.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika