Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Hamulcowy zawór rozrządczy przeznaczony dla pociągów zespołowych

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Distributor valve for multiple unit trains

Language

polish

Keywords
PL
  • hamulec cierny
  • hamulec UIC
  • zawór rozrządczy
EN
  • friction brake
  • UIC brake
  • distributor valve
Abstract

PL W ramach niniejszej rozprawy opracowano, po raz pierwszy w Polsce, oryginalną koncepcję polskiego zaworu rozrządczego dla pociągów zespołowych, który posiada istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa właściwości i jest zdolny do współpracy z hamulcem UIC. Celem pracy było opracowanie konstrukcji zaworu rozrządczego przeznaczonego dla pociągów zespołowych i walidacja prototypu, który mógłby znaleźć za-stosowanie w obwodach sterowania systemem hamulca pośredniego działania zespołów trakcyjnych. Dodatkowym celem pracy było uzyskanie kompatybilności autorskiego rozwiązania z eksploatowanym od lat hamulcem UIC, gdzie kompatybilność rozumiana jest jako jego zdolność do współpracy z hamulcem UIC. Bazą do przygotowania koncepcji oryginalnego zaworu rozrządczego stały się wymagania normatywne w postaci dyrektyw UE, norm EN i ISO, kart UIC. W niniejszej pracy, uwagę skupiono nie tyle na procesie projektowania, co na walidacji autorskiej koncepcji zaworu rozrządczego, którą oparto na badaniach eksperymentalnych realizowanych na opracowanym stanowisku badawczym oraz w oparciu o metody modelowania komputerowego. Działanie zaworu rozrządczego testowano w pojedynczym pojeździe, jak również w pociągu zestawionym z pojazdów wyposażonych w opracowany zawór rozrządczy. Zaproponowane rozwiązanie, chronione patentem, jest alternatywą względem zaworów rozrządczych UIC, które powszechnie stosowane są w wieloczłonowych zespołach trakcyjnych. Autorski zawór rozrządczy jest w pełni funkcjonalny, zapewnia wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa, oraz uwzględnia warunki pracy i eksploatacji pociągów zespołowych. W ramach pracy opracowano ideę działania i przeprowadzono próby funkcjonalne autorskiego zaworu rozrządczego. Po wykonaniu testów i dokonaniu stosownych korekt, opracowano koncepcję budowy zaworu i wykonano projekt konstrukcyjny oraz projekt techniczny z uwzględnieniem technologii wykonania. W kolejnym etapie wytworzono prototypowy zawór rozrządczy i w oparciu o własne badania eksperymentalne, na przygotowanym wcześniej stanowisku ba-dawczym, przystąpiono do walidacji całego projektu. Przeprowadzono niemal wszystkie badania z programu badań typu zaworów rozrządczych zgodnie z normą EN 15355. Na podstawie zarejestrowanych wyników i w oparciu o kryteria oceny, określono uzyskaną funkcjonalność autorskiego zaworu rozrządczego.

EN Within the scope of the present dissertation, for the first time in Poland, a new original concept of a Polish distributor valve for unit trains has been developed; it has got properties which are relevant for safety and is able to work with UIC brake systems. The aim of the paper was to develop a distributor valve designed for multiple train units and validation of the prototype which might be used in control circuits of indirect brake systems in multiple units. Another objective of the dissertation was achieving compatibility of the original design with UIC brake systems in use for years, where compatibility is defined as ability of the device to work with UIC systems. The foundation of the concept of a new distributor valve is the legislation contained in EU directives, EN and ISO norms as well as UIC leaflet. The present paper not only focuses on the designing process but also on the validation of the original concept of distributor valve, which was supported by experimental tests carried out in a dedicated test bench as well as by means of computer simulation. The operation of the distributor valve was tested in an individual vehicle as well as a train formed of vehicles equipped with the designed distributor valve. The proposed, patent protected solution is an alternative to UIC distributor valves commonly used in multiple units. The new distributor valve is fully operational, ensures high levels of reliability and safety, and accounts for the conditions multiple units operate in. For the purposes of the dissertation, the concept of new distributor valve operation was developed and functional tests carried out on it. Once the test were completed and necessary corrections made, a concept of distributor valve design was developed alongside with structural and technical designs including techno-logical conditions. At next stage, a prototype of distributor valve was built and technical design including technological conditions put together. Then, a distributor valve prototype was created and validation process was initiated based on own experimental tests carried out in test bench built before. Nearly all tests listed in the program of examination of a type of distributor valve in compliance with EN 15355 were run. Based on the recorded results and assessment criteria the achieved functionality of the new distributor valve was defined.

Number of pages

179

Signature of printed version

DrOIN 2040

On-line catalog

to2020500376

Comments

brak zgody na udostępnianie rozprawy

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Ewa Kordas-Cinal

Place

Warszawa, Polska

Date

30.03.2019

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Andrzej Sowa

Place

Kraków, Polska

Date

18.02.2019

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.05.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.