Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie właściwości warstw diamentowych otrzymanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej pod kątem zastosowań w elektrochemii

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Investigation of diamond layers obtained by chemical vapor deposition for use in electrochemistry

Language

polish

Keywords
PL
  • metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej
  • polikrystaliczne warstwy diamentowe
  • elektroda diamentowa
  • tranzystor polowy z bramką elektrolityczną
EN
  • hot filament CVD
  • polycrystalline diamond
  • undoped diamond
  • diamond electrodes
  • SG FET
Abstract

PL Celem prezentowanej pracy było zbadanie strukturalnych, elektrycznych i elektrochemicznych właściwości polikrystalicznych warstw diamentowych syntezowanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej przy użyciu gorącego włókna. W badaniach wykorzystano techniki: SEM, EDS, spektroskopię Ramana, dyfrakcję rentgenowską, pomiar kąta zwilżania, zależne od temperatury pomiary stałoprądowe I-V, pomiary CV (woltamperometria cykliczna) oraz wyznaczono charakterystyki prototypowych czujników zbudowanych na warstwach diamentowych w konfiguracji SGFET. Przeprowadzona analiza właściwości strukturalnych i elektrycznych badanych warstw diamentowych potwierdziła ich przydatność w elektrochemii. Wykazano, że niedomieszkowane warstwy diamentowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane w konstrukcjach czujników biochemicznych np. jako elektrody w badaniach CV czy warstwy czynne sensorów wartości pH pracujących w konfiguracji SGFET.

EN The overall aim of this thesis is to examine the structural, electrical and electrochemical properties of polycrystalline undoped diamond layers grown by Hot Filament Chemical Vapour Deposition technique. In order to determine the properties of the layers have been used techniques such as SEM/EDS, Raman Spectroscopy, XRD, CA, temperature dependent dc- electrical measurements, CV and SG FET characteristics. The performed in-depth analysis of the structural and electrical properties of the obtained diamond layers was carried out in terms of its applicability in electrochemistry. It has been demonstrated that using the basis of polycrystalline, undoped diamond layers, it is possible to construct such biochemical sensors as diamond electrodes (applications in CV) and a sensor working in the SG FET configuration.

Number of pages

120

OECD domain

physical sciences

KBN discipline

physics

Signature of printed version

DrOIN 1970

On-line catalog

to2018998334

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Robert Bogdanowicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

11.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Beata Derkowska-Zielińska

Place

Toruń, Polska

Date

25.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.04.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.