Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Nowe ciecze jonowe zawierające kation N-benzylo-2-(2-hydroksyetoksy)-N,N-dimetyloamoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel