Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionem mrówczanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel