Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-(N-propylo-N-(2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo)imidazoliowym i anionem nieorganicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel