Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Mały gazogenerator biomasy zintegrowany z układem kogeneracyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Small Biomass Gasifier Integrated With a Cogeneration System

Year of publication

2015

Published in

Logistyka

Journal year: 2015 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zgazowanie
  • piroliza
  • biomasa
  • kogeneracja
EN
  • gasification
  • pyrolysis
  • biomass
  • cogeneration
Abstract

PL W artykule porównano wybrane właściwości biomasy i węgla jako paliw do procesu zgazowania. Biomasa ma znaczny udział tlenu w składzie co powoduje również dużą ilość substancji lotnych. W arty-kule omówiono proces zgazowania, jego etapy oraz właściwości gazogeneratorów ze złożem stałym stosowanych w małych układach kogeneracyjnych. Przedstawiono również wyniki badań procesu pirolizy przeprowadzone w Laboratorium Paliw i Przetwarzania Energii, Instytutu Elektroenergetyki, Politechniki Poznańskiej. Proces pirolizy badano pod kątem czasu trwania i stopnia odgazowania biomasy w zależności od temperatury procesu (mocy płyty grzejnej) oraz grubości warstwy pelletów Rezultaty prób przed-stawiono na rysunkach 2-8. Ostatnia część artykułu zawiera opis koncepcji elektrociepłowni z silnikiem spalinowym zasilanym gazem syntezowym pochodzącym ze zgazowania biomasy. Instalacja będąca w trakcje realizacji, pozwoli na przeprowadzenie szeregu badań i analiz dotyczących procesu zgazowania, analizy gazu generatorowego jak i układu jego oczyszczania oraz parametrów pracy silnika, po konwersji na nowe paliwo.

EN Article compares selected properties of biomass and coal as a fuel for the gasification process. Biomass has a big participation of oxygen in the composition which causes the large amount of volatile substances. This article discusses also the gasification process, its stages and characteristics of the fixed bed gasifier used in small cogeneration systems. It also presents the results of the pyrolysis process carried out in the Laboratory of Fuel and Energy Conversion of Institute of Electrical Power Engineering of Poznan Uni-versity of Technology. The pyrolysis process was tested for the degree of biomass degasification and duration of the process depending on the temperature of the process and the pellets layer thickness. Test-ing results are shown in Figures 2-8. The last part of the article describes the concept of power plants with a combustion engine powered by syngas from biomass gasification. This installation which is in the course of implementation, will conduct a series of studies and analyzes of the gasification process, ana-lyzes of the syngas and its treatment and the parameters of the engine, after conversion to the new fuel.

Pages (from - to)

9956 - 9963

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.