Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Short circuit duration and dynamic exposure in switchboards of the highest voltages with flexible busbars in the light of simulation tests

Language

polish

Keywords
PL
  • rozdzielnie najwyższych napięć
  • siły dynamiczne
  • czas trwania zwarcia
  • metoda Monte Carlo
EN
  • EHV switchboards
  • dynamic forces
  • short-circuit duration
  • Monte Carlo method
Abstract

PL Tematyka pracy związana jest z doborem urządzeń elektroenergetycznych do warunków zwarciowych. Dotyczy zagadnienia dopasowania parametrów rozdzielni najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi do dynamicznych skutków wywołanych przepływem prądu zwarciowego. Jako cel pracy przyjęto rozpatrzenie możliwości wykorzystania podejścia statystyczno-probabilistycznego do sformułowania wskazówek pomocnych w określaniu wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania sił dynamicznych działających od przewodów na konstrukcje wsporcze rozdzielni. Opracowano program komputerowy umożliwiający statystyczno-probabilistyczną analizę czasu trwania zwarcia i sił dynamicznych w rozdzielni. Dla określenia wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania sił dynamicznych w rozdzielni zaproponowano metodę opartą o kryterium ryzyka. Uzyskane wyniki umożliwiły sformułowanie wniosków poznawczych przydatnych w praktyce.

EN The subject of work is related to the selection of power devices for short-circuit conditions. It refers to the issue of matching the parameters of the highest voltage switchboard with flexible busbars with dynamic effects caused by short-circuit current flow. The aim of the study was to consider the possibility of using a statistical-probabilistic approach to formulate guidelines helpful in determining the duration of the short-circuit during the calculation of dynamic forces acting from conductors on switchboard support structures. A computer program was developed to enable statistical and probabilistic analysis of the duration of short circuits and dynamic forces in a switchboard. A method based on the risk criterion was proposed to determine the value of the duration of the short-circuit during the calculation of dynamic forces in the switchboard. The obtained results made it possible to formulate cognitive conclusions of practical significance.

Number of pages

117

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1997

On-line catalog

to2020500404

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Iżykowski

Place

Wrocław, Polska

Date

01.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Janiszewski

Place

Poznań, Polska

Date

14.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.10.2019

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.