Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Short circuit duration and dynamic exposure in switchboards of the highest voltages with flexible busbars in the light of simulation tests

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rozdzielnie najwyższych napięć
  • siły dynamiczne
  • czas trwania zwarcia
  • metoda Monte Carlo
EN
  • EHV switchboards
  • dynamic forces
  • short-circuit duration
  • Monte Carlo method
Streszczenie

PL Tematyka pracy związana jest z doborem urządzeń elektroenergetycznych do warunków zwarciowych. Dotyczy zagadnienia dopasowania parametrów rozdzielni najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi do dynamicznych skutków wywołanych przepływem prądu zwarciowego. Jako cel pracy przyjęto rozpatrzenie możliwości wykorzystania podejścia statystyczno-probabilistycznego do sformułowania wskazówek pomocnych w określaniu wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania sił dynamicznych działających od przewodów na konstrukcje wsporcze rozdzielni. Opracowano program komputerowy umożliwiający statystyczno-probabilistyczną analizę czasu trwania zwarcia i sił dynamicznych w rozdzielni. Dla określenia wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania sił dynamicznych w rozdzielni zaproponowano metodę opartą o kryterium ryzyka. Uzyskane wyniki umożliwiły sformułowanie wniosków poznawczych przydatnych w praktyce.

EN The subject of work is related to the selection of power devices for short-circuit conditions. It refers to the issue of matching the parameters of the highest voltage switchboard with flexible busbars with dynamic effects caused by short-circuit current flow. The aim of the study was to consider the possibility of using a statistical-probabilistic approach to formulate guidelines helpful in determining the duration of the short-circuit during the calculation of dynamic forces acting from conductors on switchboard support structures. A computer program was developed to enable statistical and probabilistic analysis of the duration of short circuits and dynamic forces in a switchboard. A method based on the risk criterion was proposed to determine the value of the duration of the short-circuit during the calculation of dynamic forces in the switchboard. The obtained results made it possible to formulate cognitive conclusions of practical significance.

Liczba stron

117

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1997

Katalog on-line

to2020500404

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Iżykowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

01.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Janiszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.10.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika