Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Study on the effect of shell material characteristics on the physicochemical properties of liposomes

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Badanie wpływu charakterystyki materiału otoczki liposomów na ich właściwości fizykochemiczne

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • liposome
  • membrane composition
  • flow cytometry
  • Langmuir trough
  • AFM
PL
  • liposom
  • skład membrany
  • cytometria przepływowa
  • waga Langmuira
  • AFM
Streszczenie

EN Liposomes are nanocapsules used as drugs carriers. However, their present application is limited due to coslty technology. The aim of the presented dissertation was to analyze the relation between shell material composition and liposomes properties, regarding the potential applications in the food and biotechnology industries. Five egg yolk extracts were developed and assessed in terms of composition, surface properties and, further, used for preparation of liposomes. Vesicles were characterized by size, structure, zeta potential, encapsulation efficiency, membrane permeability, height, nanomechanical properties. Moreover, novel flow cytometry technique was developed for liposomes analysis. It was found that, nanomechanical properties of liposomes are affected mostly by the content of polar phospholipids, α-tocopherol is the main factor determining the thickness of the liposome membrane and carotenoids increase the absolute value of potential ζ.

PL Liposomy są to nanokapsułki stosowane głównie jako nośniki leków. Ich wykorzystanie jest ograniczone ze względu na skomplikowaną i kosztowną technologię. Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było zbadanie zależności pomiędzy składem budulca membrany a właściwościami liposomów, w kontekście potencjalnych zastosowań w przemysłach spożywczym i biotechnologicznym. Otrzymano pięć ekstraktów z żółtka jaj kurzych. Oznaczono ich skład i właściwości powierzchniowe, a następnie wykorzystano do otrzymywania liposomów. Liposomy badano pod względem rozmiaru, struktury, potencjału zeta, wydajności kapsułkowania, przepuszczalności i grubości membrany, właściwości nanomechanicznych. Ponadto opracowano nowatorską technikę wykorzystującą cytometrię przepływową do analizy liposomów. Stwierdzono, że na właściwości mechaniczne liposomów największy wpływ ma zawartość polarnych frakcji fosfolipidów, α-tocoferol jest głównym czynnikiem decydującym o grubości membrany liposomów, a karotenoidy zwiększają wartość bezwzględną potencjału ζ.

Liczba stron

144

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1999

Katalog on-line

to2020998133

Uwagi

udostępnianie tylko w sieci Biblioteki PP

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Izabela Nowak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Krzysztof Polewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.10.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne