Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wapniowo-fosforanowa modyfikacja termiczno-elektrochemiczna wieloszpilkowej powierzchni dokostnej skafoldu łączącego dla prototypowej endoprotezy typu RA stawu biodrowego

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Calcium-phosphate thermo-electrochemical surface modification of Multi-Spiked Connecting Scaffold for prototype RA endophrostesis

Language

polish

Keywords
PL
  • skafold
  • modyfikacja wapniowo-fospofranowa
  • modyfikacja elektrochemiczna
EN
  • scaffold
  • calcium-phosphate modification
  • electrochemical modification
Abstract

PL Problematyka rozprawy to jedno z zadań badawczych projektu NCN nr N518412638 (w ITilCh PP). Ca-P modyfikacja powierzchni dokostnej prototypowego wieloszpilkowego skafoldu dla endoprotez typu RA ma zwiększyć jej biozgodność. W oparciu o przegląd metod modyfikacji powierzchniowej wybrano elektrochemiczne osadzanie katodowe (ECD) z następową inkubacją w roztworze SBF. Badania procesu ECD powierzchniowej modyfikacji prototypów skafoldu prowadzono przy stałej gęstości prądu i stałym potencjale. Dla poprawy jednorodności pokrycia powierzchni szpilkowej zastosowano kwasowo-zasadową obróbkę wstępną, a w celu przekształcenia warstw Ca-P w warstwy krystaliczne zbadano możliwości obróbki alkalicznej NaOH oraz modyfikacji termicznej. Analiza SEM, EDS, XRD warstw Ca-P, określenie stopnia pokrycia i ścieralności powierzchni pozwalają stwierdzić, że: 1) metoda ECD (+ inkubacja w SBF) jest tu odpowiednią metodą Ca-P modyfikacji powierzchni, 2) dodatkowa kwasowo-zasadowa obróbka wstępna zwiększa stopień pokrycia powierzchni, 3) poprocesowa obróbka alkaliczna oraz termiczna nie poprawiają jednorodności pokrycia, ani krystaliczności.

EN The problem of this research is one of the research tasks of the NCN project No. N518412638 (in ITilCh PP). Ca-P modification of the superficial area of the prototype multi-spike connecting scafold for RA-type endoprostheses is to increase its biocompatibility. Based on the review of surface modification methods, electrochemical cathodic deposition (ECD) was selected followed by incubation in SBF solution. The ECD process tests for surface modification of the scafold prototypes were carried out at constant current density and constant potential. To improve the homogeneity of the coating of the pin surface, an acid-base pre-treatment was used, and in order to transform the Ca-P layers into crystalline layers, the possibilities of Alkali treatment of NaOH and thermal modification were examined. Analysis of SEM, EDS, XRD Ca-P layers, determination of coverage and surface abrasiveness allows to conclude that: 1) ECD method (+ incubation in SBF) is a suitable Ca-P surface modification method here, 2) additional acid-base pre-treatment increases the degree of coverage of the surface, 3) post-processed alkaline and thermal treatment does not improve the homogeneity of coverage or crystallinity.

Number of pages

134

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1923

On-line catalog

to20189968

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Teresa Łuczak

Place

Poznań, Polska

Date

25.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Elżbieta Pamuła

Place

Kraków, Polska

Date

31.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.07.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.