Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Technologii Chemicznej
Natural sciences
Chemical sciences


Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej to jednostka z ponad 50-letnią tradycją. Obszary badawcze obejmują dziedziny nauki w zakresie wytwarzania i magazynowania energii, zielonej chemii, nauki o materiałach i biomateriałach, biotechnologii czy ochrony środowiska naturalnego. Są to tzw. „Hot topics”, które obejmują głównie problemy energetyczne i postępujące zmiany klimatyczne, z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym. W ten nurt badań wpisują się zagadnienia związane z technologią projektowania i wytwarzania nowej grupy funkcjonalnych materiałów o zdefiniowanym przeznaczeniu użytkowym, takich jak:
– materiały katalityczne (fotokatalityczne)
– materiały dedykowane do zastosowań w układach kondensatorów elektrochemicznych
– materiały polimerowe
– ciecze jonowe III i IV generacji
– materiały hybrydowe syntezowane z udziałem biomateriałów
– materiały biomimetyczne.

Nie bez znaczenia są także prace w zakresie kontroli zanieczyszczenia środowiska obejmujące metody separacyjne (techniki membranowe) czy powszechnie stosowane procesy adsorpcyjne oraz fotokatalityczne.

Obok wspomnianych zagadnień istotna część prac badawczych skoncentrowana jest także na aspektach biotechnologicznych obejmujących między innymi bioremediację, biodegradację, zagadnienia dotyczące związków biologicznie aktywnych, jak również procesy wspomagane enzymatycznie. Dopełnieniem całej gamy wymienionych obszarów badawczych są także prace w zakresie projek-towania procesów technologicznych wpisujące się w zagadnienia szeroko rozumianej inżynierii chemicznej i procesowej.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=108


Strona Wydziału: https://www.fct.put.poznan.pl/
E-mail: office_dctf@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Habilitations  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (3208)

Chapters (1908)

Books (51)

Miscs (3)

Reports (548)

Habilitations (8)

Dissertations (376)

IP outcomes (272)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.