Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania i analiza wpływu wybranych układów sterująco-zasilających systemów lektroluminescencyjnych na parametry energii elektrycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Research and analysis the impact of the selected drivers in electroluminescent systems on the electrical energy parameters

Language

polish

Keywords
PL
  • dioda elektroluminescencyjna
  • lampa LED
  • wyższe harmoniczne
  • współczynnik THD
  • jakość energii
EN
  • electroluminescent diode
  • LED lamp
  • higher harmonics
  • THD ratio
  • power quality
Abstract

PL Przygotowana rozprawa doktorska jest syntezą przeprowadzonych badań, a do jej najważniejszych osiągnięć można zaliczyć wykazanie znaczącego, negatywnego wpływu układów zasilających w kompaktowych lampach LED na parametry jakościowe energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych. W pracy zaprezentowano koncepcyjny układ zasilacza dwustopniowego oraz wykazano celowość jego zastosowania do ograniczenia emisji wyższych harmonicznych natężenia prądu przez diodowe źródła światła. Przedstawiono również krytyczną ocenę i propozycję nowelizacji Polskich Norm dotyczących wymogów w zakresie generowania harmonicznych prądu przez elektroluminescencyjne źródła światła. Na potrzeby realizacji niniejszej rozprawy doktorskiej zaprojektowano i skonstruowano autorskie stanowisko badawcze. Pozwala ono wykonać pomiary parametrów jakości energii elektrycznej systemów oświetleniowych z lampami LED, tak jakby systemy te stanowiły rzeczywistą instalację w budynku mieszkalnym.

EN The prepared doctoral dissertation is a synthesis of the conducted research. To the one of most important achievement of this thesis can be included to demonstrate a significant and negative impact of electronic drivers in LED compact lamps on power quality parameters in lighting circuits. In this work the conceptual structure of two-stage power supply have been presented. Also purposefulness application of this kind system, to reduce emission of higher harmonics of current deriving from the LED light sources, have been indicated. As well critical assessment and proposition of amendment of Polish Standards, regarding requirements in the area of generating of higher harmonics of current by the electroluminescent light sources, have been shown. An original experimental setup, for the purposes of this dissertation, has been designed and constructed. On this stand it is possible to perform the measurements of power quality parameters of LED lighting systems, as if these systems were real electrical installation of residential building.

Number of pages

172

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1925

On-line catalog

to20189067

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Jabłoński

Place

Częstochowa, Polska

Date

14.03.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Tomczewski

Place

Opole, Polska

Date

19.03.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.06.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: elektrotechnika teoretyczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.