Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych jonów metali z roztworów chlorkowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Application of novel extractants from group of pyridine derivatives in extraction of selected metals ions from chloride solutions

Language

polish

Keywords
PL
  • synteza organiczna
  • pochodne pirydyny
  • ekstrakcja
  • hollow fiber - technika PEHFSD
  • metale ciężkie
EN
  • organic synthesis
  • pyridine derivatives
  • extraction process
  • hollow fiber - PEHFSD technique
  • heavy metals
Abstract

PL W pracy przedstawiono badania dotyczące zastosowania nowych hydrofobowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny do usuwania jonów metali z roztworów wodnych. Celem pracy jest synteza nowych hydrofobowych ekstrahentów pirydynowych i pirydyniowych oraz ich zastosowanie w ekstrakcji jonów Zn(II), Pb(II), Cu(II) i Fe(III) z chlorkowych i chlorkowo-azotanowych roztworów wodnych. Podstawowe badania ekstrakcyjne obejmowały wyznaczenie czasu niezbędnego do osiągnięcia stanu równowagi procesu ekstrakcji, określenie wpływu stężenia jonów metalu, jonów chlorkowych oraz stężenia HCl w fazie wodnej, a także budowy i stężenia ekstrahenta w fazie organicznej na proces ekstrakcji. Ponadto określono pojemność ekstrakcyjną badanych związków kompleksujących oraz zaproponowano mechanizm ekstrakcji badanych jonów metali. Opracowano także proces rozkładu powstałego kompleksu. Ciekawym aspektem realizowanej pracy było podjęcie skutecznej próby separacji Zn(II) od Fe(II) i Fe(III) oraz Zn(II) od Pb(II), Fe(II) i Fe(III) przy zastosowaniu chlorku 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego. Podsumowanie przeprowadzonych w pracy badań stanowi wykorzystanie wybranych zsyntezowanych ekstrahentów w ekstrakcji jonów cynku(II) z wykorzystaniem modułów membranowych typu Hollow Fibre w układzie pseudoemulsyjnym (PEHFSD).

EN The dissertation presents research on the application of novel hydrophobic pyridine derivatives as extractants for the removal of metals ions from aqueous solutions.The aim of this work was to synthesize novel hydrophobic pyridine and pyridinium extractants and their application for the extraction of Zn(II), Pb(II), Cu(II) and Fe(III) ions from chloride and chloride/nitrate aqueous solutions. The basic extraction studies included the determination of the time required to achieve the equilibrium of the extraction process as well as the determination of the effect of metal ions concentration, chloride and HCl concentration in the aqueous phase and the molecular structure of extractants and its concentration in the organic phase on the extraction process. Moreover, the extraction capacities of the complexing agents and the mechanism of the extraction process of the metal ions analysis was determined. Also the decomposition process of the complexes was developed. The interesting aspect of the work was the successful separation of Zn(II) from Fe(II) and Fe(III) and Zn(II) from Pb(II), Fe(II) and Fe(III) with 3-[1-(hydroxyimine)undecyl]-1-propylpyridinium chloride. As the final conclusion of the research a proposal of selected synthesized extractants for Zn(II) extraction with use of Hollow Fibre modules in the pseudo-emulsion systems (PEHFSD) is presented.

Number of pages

238

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1872

On-line catalog

to20189998

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Hubicki

Place

Lublin, Polska

Date

30.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Władysław Walkowiak

Place

Kamieniec Wrocławski, Polska

Date

21.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.01.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.