Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza wpływu anionów i rozpuszczalników na strukturę kationów soli imidazoliowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the impact of anions and solvents on the structure of imidazolium salts

Language

polish

Keywords
PL
  • sole imidazoliowe
  • konformacja
  • analiza rentgenowska
EN
  • imidazolium salts
  • conformation
  • X-ray analysis
Abstract

PL Przedmiotem pracy było badanie przyczyn zróżnicowania w budowie strukturalnej kationów soli imidazoliowych (SI). Analizie poddano kationy: 1-benzylo-3-cyklododecyloksymetyloimidazolu (I) oraz 1-benzylo-3-cyklododecyloksymetylo-2-metyloimidazolu (II) w kombinacji z różnymi anionami np. Cl-, BF4-, CH3COO-. Rezultaty badań wskazały, że w wyniku procesu rekrystalizacji mogą zachodzić zmiany w strukturze badanych soli imidazoliowych. Analiza strukturalna uwidoczniła, że kation I generalnie występuje w konformacji antyperiplanarnej/antyklinalnej (ap/ac), natomiast kation II w synperiplanarnej/synklinalnej (sp/sc). Najbardziej interesujacą obserwacją było stwierdzenie, że obecność anionu octanowego w soli z kationem I powoduje zmiane konformacji tego kationu z ap/ac na sp. Dodatkowo na zróżnicowanie konformacji kationu I i II w badanych SI ma wpływ grupa metylowa w pozycji C2 imidazolu oraz obecność cząsteczek wody.

EN The subject of the dissertation was to investigate the causes of differentiation in the structural of cations of imidazolium salts (IS). Cations analysis was performed: 1-benzyl-3-cyclododecyloxymethylimidazolium (I), 1-benzyl-3-cyclododecyloxymethy-2-methylimidazolium (II) in combination with anions for example: Cl-, BF4-, CH3COO-. The results of studies indicate that changes in the structure of imidazolium salts may occur as a result of the recrystallization process. Structural analysis revealed that cation mark by (I), generally occurs in conformation antiperiplanar/anticlinal (ap/ac), while the cation mark by (II), in synperiplanar/synclinal (sp/sc). The most interesting observation was that the presence of the acetate anion in the salt with cation I changed the conformation of this cation from ap/ac to sp. On the diversity of conformation cation I and II in the investigated IS is affected by the methyl group in the C2 position of imidazole ring and the presence of water molecules.

Number of pages

161

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1884

On-line catalog

to20189999

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Gzella

Place

Poznań, Polska

Date

29.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Kozak

Place

Poznań, Polska

Date

05.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna