Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Relacje diagnostyczne stan - sygnał przekładników ciśnienia układów hamulcowych pojazdów szynowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The diagnostic relations condition - signal of relay valves of brake systems of rail vehicles

Language

polish

Keywords
PL
  • układ hamulcowy
  • przekładnik ciśnienia
  • diagnostyka
EN
  • brake system
  • relay valve
  • diagnostic
Abstract

PL Praca doktorska dotyczy oceny możliwości diagnozowania elementów układu hamulcowego pojazdów szynowych. Układ ten składa się z poszczególnych elementów, a jednym z najbardziej odpowiedzialnych wśród nich jest przekładnik ciśnienia. Jest to urządzenie pneumatyczne służące do bezpośredniego napełniania cylindrów hamulcowych w funkcji sygnału sterującego generowanego przez zawór rozrządczy. Celem pracy było wyznaczenie relacji diagnostycznych pomiędzy stanem a sygnałem wyjściowym przekładnika ciśnienia typu C mającego obecnie najszersze zastosowanie w sterowaniu układami hamulcowymi pojazdów szynowych. W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania układów hamulcowych pojazdów szynowych, przeprowadzono analizę wypadków i zdarzeń kolejowych z uwzględnieniem układów hamulcowych pojazdów szynowych. Przedstawiono istotę diagnostyki technicznej, diagnostyki układów pneumatycznych oraz relacji diagnostycznych stan – sygnał. Omówiono budowę i rodzaje przekładników ciśnienia, główną uwagę zwrócono na przekładniki zaprojektowane i wykonane przez Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Praca zawiera analizę stanu diagnostyki układów hamulcowych, ocenę ilościową uszkodzeń układów hamulcowych, szczegółową analizę rodzajów, przyczyn i skutków uszkodzeń przekładników ciśnienia. W pracy przeprowadzono badania stanowiskowe, które miały na celu określenie wpływu różnych czynników na zmiany parametrów pracy przekładnika. Na potrzeby przeprowadzenia badań zbudowano odpowiednie stanowiska badawcze i opracowano autorską metodykę badań. Dodatkowo praca zawiera opracowany model symulacyjny przekładnika do przeprowadzenia badań symulacyjnych wpływu wybranych parametrów przekładnika na jego parametry wyjściowe. Na podstawie uzyskanych wyników badań przeprowadzono analizę zdatności przekładnika ciśnienia przyjmując dwustanowy model oceny: zdatny – niezdatny. Praca zawiera opis nowej konstrukcji przekładnika opracowanej na podstawie wyników z przeprowadzonych badań oraz propozycje dalszych prac.

EN The PhD thesis concerns the assessment of the possibility of diagnosing brake system elements of rail vehicles. This system consists of individual elements and one of the most responsible among them is the relay valve. It is a pneumatic device for direct filling of brake cylinders as a function of the control signal generated by the distributor valve. The aim of this study was to determine the diagnostic relations between the condition and the output of the relay valve type C, which has the widest application in the brake system control of rail vehicles. The paper presents the construction and the principle of operation of braking systems of rail vehicles, analyzes of accidents and incidents with regard to braking systems of rail vehicles. Presented is the essence of technical diagnostics, diagnostics of pneumatic systems and diagnostic relations condition - signal. The construction and types of relay valves were discussed. The main focus was on relay valves designed and manufactured by the Rail Vehicles Institute “TABOR”. The paper includes an analysis of the condition of brake system diagnostics, quantitative assessment of brake system damage, detailed analysis of types, causes and effects of damage of relay valves. Workplace research were conducted to determine the influence of various factors on the performance of the relay valve. For the purpose of research, appropriate research stations were built and the author's methodology was developed. In addition, the work includes the developed simulation model of the relay valve to perform simulation tests of the influence of selected parameters of the relay valve on its output parameters. On the basis of the obtained results of the research, a test of the capacity of the relay valve was carried out using the two-state model of evaluation: able – unable. The paper contains a description of the new relay valve design based on the results of the research and proposals for further work.

Number of pages

120

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1881

On-line catalog

to20181005

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ewa Kardas-Cinal

Place

Warszawa, Polska

Date

10.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Sowa

Place

Kraków, Polska

Date

11.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: pojazdy szynowe i diagnostyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.