Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zastosowanie elastycznych materiałów barierowych w konstrukcji przegród ogniowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Application of flexible barrier materials in construction of fire-protection curtains

Language

polish

Keywords
PL
  • elastyczne materiały barierowe
  • kurtyny przeciwogniowe
EN
  • flexible barrier materials
  • fire-protection curtains
Abstract

PL Autor niniejszej rozprawy od ponad 27 lat zajmuje się badaniem i produkcją przeciwpożarowych wyrobów budowlanych. Prezentowane w rozprawie rezultaty badań, w tym badania zmierzające do uzyskania pierwszej elastycznej kurtyny przeciwpożarowej o odporności ogniowej EI-60, rozpoczęto przed 17 laty. Wyniki tych badań były dalekie od oczekiwań, co było spowodowane niewielką wytrzymałością termiczną dostępnych w tamtym okresie materiałów. Poprawa właściwości termicznych, wzrost ich wytrzymałości mechanicznej, doprowadził do wytworzenia coraz lepszych i bardziej odpornych ogniowo tkanin. Wskutek tego powstała nowa dziedzina wiedzy związana z wykorzystywaniem tkanin i włóknin technicznych do wytworzenia elastycznych barierowych kompozytów przeciwpożarowych. Praktyka kolejnych lat pokazała, że z tych kompozytów można konstruować specjalne wyroby budowlane, właściwie niedostępne, gdy korzysta się ze sztywnych przegród przeciwpożarowych. Niniejsza rozprawa obejmuje oryginalne rozwiązanie problemu wytwarzania elastycznych kurtyn przeciwpożarowych o bardzo dużej odporności ogniowej, którego podstawą jest opracowanie konstrukcyjno- technologiczne, w tym oryginalna metodologia badawcza. Ponadto istotnym wynikiem prowadzonych prac badawczych jest wykazanie, że wymienione kurtyny ze względu na swoje właściwości (mały ciężar, wielkie powierzchnie) pozwalają na uzyskiwanie ruchomych, wielkogabarytowych przegród przeciwpożarowych, które dzięki wielkości spełniają wymagania związane z powstawaniem szybko wzrastającej liczby wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

EN The author of this dissertation has been practicing research and manufacturing of fire protection construction products for over 27 years. The research presented in this dissertation, including research for the first flexible fire protection curtain of EI-60 fire re-sistance, has been started 17 years ago. The results of those were far from the expectations, what in the author's opinion was caused by poor thermal resistance of materials available at that time. The improvement of thermal performances and an increase of mechanical strengths led to better and more fire-resistant textiles which, in a sense, created a new field of knowledge on using technical textiles and non-woven fabrics for developing of flexible barrier-type fire-protection composites. Over consecutive years, practice has shown, that those composites may be merged into special construction products of quali-ties inaccessible for rigid fire-protection partitions. Given the above, this dissertation covers an original solution to the problem of manufacturing of flexible fire-protection curtains of very high fire resistance by an original research method derived from presented coverage of structural and technological issues. Furthermore, the significant purpose of presented research is to demonstrate that the characteristics of the above mentioned curtains (low weight, huge surfaces), enable composing of movable large-size fire-protection partitions, which, due to their size, are in line with the requirements of fast growing number of large-area building facilities.

Number of pages

129

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 2004

On-line catalog

to2020500411

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wojciech Anigacz

Place

Opole, Polska

Date

11.07.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Izak

Place

Kraków, Polska

Date

20.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno–technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.