Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie elastycznych materiałów barierowych w konstrukcji przegród ogniowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Application of flexible barrier materials in construction of fire-protection curtains

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elastyczne materiały barierowe
  • kurtyny przeciwogniowe
EN
  • flexible barrier materials
  • fire-protection curtains
Streszczenie

PL Autor niniejszej rozprawy od ponad 27 lat zajmuje się badaniem i produkcją przeciwpożarowych wyrobów budowlanych. Prezentowane w rozprawie rezultaty badań, w tym badania zmierzające do uzyskania pierwszej elastycznej kurtyny przeciwpożarowej o odporności ogniowej EI-60, rozpoczęto przed 17 laty. Wyniki tych badań były dalekie od oczekiwań, co było spowodowane niewielką wytrzymałością termiczną dostępnych w tamtym okresie materiałów. Poprawa właściwości termicznych, wzrost ich wytrzymałości mechanicznej, doprowadził do wytworzenia coraz lepszych i bardziej odpornych ogniowo tkanin. Wskutek tego powstała nowa dziedzina wiedzy związana z wykorzystywaniem tkanin i włóknin technicznych do wytworzenia elastycznych barierowych kompozytów przeciwpożarowych. Praktyka kolejnych lat pokazała, że z tych kompozytów można konstruować specjalne wyroby budowlane, właściwie niedostępne, gdy korzysta się ze sztywnych przegród przeciwpożarowych. Niniejsza rozprawa obejmuje oryginalne rozwiązanie problemu wytwarzania elastycznych kurtyn przeciwpożarowych o bardzo dużej odporności ogniowej, którego podstawą jest opracowanie konstrukcyjno- technologiczne, w tym oryginalna metodologia badawcza. Ponadto istotnym wynikiem prowadzonych prac badawczych jest wykazanie, że wymienione kurtyny ze względu na swoje właściwości (mały ciężar, wielkie powierzchnie) pozwalają na uzyskiwanie ruchomych, wielkogabarytowych przegród przeciwpożarowych, które dzięki wielkości spełniają wymagania związane z powstawaniem szybko wzrastającej liczby wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

EN The author of this dissertation has been practicing research and manufacturing of fire protection construction products for over 27 years. The research presented in this dissertation, including research for the first flexible fire protection curtain of EI-60 fire re-sistance, has been started 17 years ago. The results of those were far from the expectations, what in the author's opinion was caused by poor thermal resistance of materials available at that time. The improvement of thermal performances and an increase of mechanical strengths led to better and more fire-resistant textiles which, in a sense, created a new field of knowledge on using technical textiles and non-woven fabrics for developing of flexible barrier-type fire-protection composites. Over consecutive years, practice has shown, that those composites may be merged into special construction products of quali-ties inaccessible for rigid fire-protection partitions. Given the above, this dissertation covers an original solution to the problem of manufacturing of flexible fire-protection curtains of very high fire resistance by an original research method derived from presented coverage of structural and technological issues. Furthermore, the significant purpose of presented research is to demonstrate that the characteristics of the above mentioned curtains (low weight, huge surfaces), enable composing of movable large-size fire-protection partitions, which, due to their size, are in line with the requirements of fast growing number of large-area building facilities.

Liczba stron

129

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2004

Katalog on-line

to2020500411

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Wojciech Anigacz

Miejsce

Opole, Polska

Data

11.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Piotr Izak

Miejsce

Kraków, Polska

Data

20.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno–technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport