Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

System recyklingu pojazdów szynowych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Recycling System of Rail Vehicles in Poland

Language

polish

Keywords
PL
  • recykling
  • LCA
  • pojazdy szynowe wycofane z eksploatacji
  • aspekty ekonomiczne
  • prawne i środowiskowe
EN
  • recycling
  • LCA
  • end-of-life rail vehicles
  • environmental
  • legal and economic aspects
Abstract

PL Praca dotyczy problematyki recyklingu pojazdów szynowych w Polsce. Głównym celem pracy była ocena podejmowanych działań w zakresie recyklingu wycofanych z eksploatacji pojazdów szynowych oraz opracowanie kompleksowego systemu recyklingu taboru z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych. Z uwagi na liczbę, wiek i stan techniczny posiadanych pojazdów szynowych w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, problematyka likwidacji i recyklingu tych środków transportu występowała przede wszystkim u największych przewoźników kolejowych i tramwajowych. Scharakteryzowano i oceniono stosowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się kasacją taboru metody demontażu oraz zasady przeprowadzania recyklingu pojazdów szynowych przez właścicieli taboru. Ponadto przedstawiono rodzaje recyklingu występujące przy likwidacji pojazdów szynowych wycofanych z eksploatacji oraz ekonomiczne aspekty recyklingu taboru szynowego. Wynikiem przeprowadzonych analiz i badań jest opracowanie propozycji systemu recyklingu pojazdów szynowych w Polsce. Ostatnia część pracy zawiera wnioski dotyczące uregulowania problematyki recyklingu pojazdów szynowych w skali całego kraju, a także wskazanie kierunków dalszych prac w określonych obszarach badawczych.

EN The thesis refers to the issue of rail vehicles recycling in Poland. The main purpose of the study was the assessment of the undertaken activities within the recycling of the end-of-life rail vehicles and to develop the comprehensive recycling system of rolling stock taken into consideration the organizational, legal and economic aspects. Due to the number, age and technical condition of the owned rail vehicles in the first and second decades of the 21st century, the withdrawal and recycling of these means of transport took place mainly at the largest railway and tram carriers. The dismantling methods used by the companies dealing with the dismantling and scrapping of rolling stock and the rules of carrying out of rail vehicles recycling by the owners of rolling stock are described and assessed. Moreover, the types of recycling processes within the treatment of end-of-life rail vehicles and the economic aspects of rolling stock recycling are shown. The proposal of the rail vehicles recycling system in Poland is developed as a result of the carried out analyses and research. The last part of the thesis contains the conclusions concerning the regulation of the issue of rail vehicles recycling in the whole country, as well as the indication of future works in the specific research fields.

Number of pages

231

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1844

On-line catalog

to20159040

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

17.06.2017

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Sławomir Luft

Place

Radom, Polska

Date

09.06.2017

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.07.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ekologia transportu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.