Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Własciwości reologiczne asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych z uwzględnieniem wpływu starzenia

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Rheological properties of natural asphalts modified road bitumens considering influence of aging

Language

polish

Keywords
PL
  • lepiszcze asfaltowe
  • asfalt naturalny
  • właściwośći niskotemperaturowe
  • starzenie
  • modelowanie zjawisk reologicznych
EN
  • asphalt binder
  • natural asphalt
  • low temperature properties
  • aging
  • modelling of rheological phenomena
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych różniących się znacząco pod względem zawartości naturalnego lepiszcza – Gilsonite i Trinidad Epuré. Modyfikacji poddano asfalty drogowe 35/50 i 50/70 stosując dodatek Gilsonite w ilości 3%, 5% i 7% lub Trinidad Epuré w ilości 15%, 25% i 35%. W celach porównawczych wykorzystano również asfalt drogowy 20/30. W celu określenia wpływu procesów starzenia wszystkie analizowane w pracy lepiszcza asfaltowe zostały poddane symulowanemu starzeniu krótko- i długookresowemu w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem metod RTFOT i PAV. Lepiszcza asfaltowe będące przedmiotem analiz w pracy zostały poddane badaniom złożonych właściwości reologicznych w reometrze dynamicznego ścinania DSR i ocenie właściwości niskotemperaturowych na podstawie wyników badań przeprowadzonych w reometrze zginanej belki BBR. Zaobserwowane zjawiska reologiczne charakterystyczne dla ciał lepkosprężystych, do których zalicza się lepiszcza asfaltowe zostały poddane modelowaniu matematycznemu z wykorzystaniem modeli reologicznych ośrodków liniowo lepkosprężystych.

EN Investigations of natural asphalt modified road bitumens were presented in the dissertation. The additives called Gilsonite and Trinidad Epuré have significantly different content of natural binder. 35/50 and 50/70 penetration grade bitumens were subjected to modification by addition of Gilsonite in amount of 3%, 5% and 7% or Trinidad Epuré in amount 15%, 25% and 35%. In addition, for comparative purposes 20/30 penetration grade bitumen was used in research program. To determine the effect of bitumen aging laboratory simulations of short- and long-term aging by RTFOT and PAV methods were conducted. All the asphalt binders analyzed in the dissertation were subjected to research of complex rheological properties using dynamic shear rheometer (DSR). Evaluation of low-temperature properties was done on the basis of results of investigations conducted in bending beam rheometer (BBR). Characteristic of rheological properties of bitumen (viscoelastic material) like creep, recovery and relaxation were subjected to mathematical modelling using linear viscoelastic rheological models.

Number of pages

161

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1843

On-line catalog

to20179049

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Iwański

Place

Kielce, Polska

Date

29.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Mieczkowski

Place

Szczecin, Polska

Date

20.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.07.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: budownictwo drogowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.