Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2′-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Synthesis and Use of Alkyl Derivatives of 2,2′-Bibenzimidazole and Benzimidazole for the Extraction of Selected Metal Ions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • synteza 2,2'-bibenzimidazoli
  • ekstrakcja rozpuszczalnikowa
  • roztwory chlorkowe
  • usuwanie metali
EN
  • synthesis of 2,2'-bibenzimidazoles
  • solvent extraction
  • chloride solutions
  • metals removal
Streszczenie

PL Przedmiotem pracy są badania dotyczące syntezy alkilowych pochodnych 2,2′-bibenzimidazolu i benzimidazolu oraz ich zdolności do ekstrakcji jonów wybranych metali. Zbadano zdolność otrzymanych związków do przenoszenia kwasu z roztworów chlorkowych do organicznych oraz do ekstrakcji jonów Zn(II) i Cu(II) ze słabo i silnie kwaśnych roztworów chlorkowych. Przeanalizowano wpływ następujących czynników na ekstrakcję jonów metali: stężenia jonów chlorkowych, jonów metalu, HCl, soli oraz aktywności wody, czasu ekstrakcji, stężenia ekstrahenta oraz modyfikatorów fazy organicznej, a także długości łańcuchów alkilowych w cząsteczkach ekstrahentów. Wyznaczono izotermy ekstrakcji i pojemność ekstrakcyjną wybranych preparatów oraz warunki reekstrakcji jonów metali z naładowanych faz organicznych. Zbadano trwałość 1,1′-didecylo-2,2′-bibenzimidazolu w kolejnych cyklach ekstrakcja-reekstrakcja oraz zdolność do selektywnej ekstrakcji Zn(II) w obecności Cu(II), Cd(II), Ni(II), Fe(III) i Fe(II).

EN This research work relates to the synthesis of 2,2′-bibenzimidazole and benzimidazole alkyl derivatives and their ability to extract selected metal ions. The abilities of the obtained compounds to transfer acid from chloride to organic solutions and to extract Zn(II) and Cu(II) from weakly- and strongly acidic chloride solutions were examined. Influence on the extraction of metal ions was examined for chloride ions, metal ions, HCl, and salts concentrations, water activity, time of extraction, extractant concentrations and modifiers of the organic phase, and length of alkyl chains in molecules of extractants. The extraction isotherms and extraction capacity of selected compounds and conditions for the stripping of metal ions from the charged organic phases were estimated. The stability of 1,1′-didecyl-2,2′-bibenzimidazole in subsequent extraction-stripping stages and the ability of this compound to selective extraction of Zn(II) in presence of Cu(II), Cd(II), Ni(II), Fe(III), and Fe(II) were tested.

Liczba stron

267

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2071

Katalog on-line

to2020500424

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Henryk Koroniak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

31.03.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Władysław Walkowiak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.03.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne