Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2′-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN The Synthesis and Use of Alkyl Derivatives of 2,2′-Bibenzimidazole and Benzimidazole for the Extraction of Selected Metal Ions

Language

polish

Keywords
PL
  • synteza 2,2'-bibenzimidazoli
  • ekstrakcja rozpuszczalnikowa
  • roztwory chlorkowe
  • usuwanie metali
EN
  • synthesis of 2,2'-bibenzimidazoles
  • solvent extraction
  • chloride solutions
  • metals removal
Abstract

PL Przedmiotem pracy są badania dotyczące syntezy alkilowych pochodnych 2,2′-bibenzimidazolu i benzimidazolu oraz ich zdolności do ekstrakcji jonów wybranych metali. Zbadano zdolność otrzymanych związków do przenoszenia kwasu z roztworów chlorkowych do organicznych oraz do ekstrakcji jonów Zn(II) i Cu(II) ze słabo i silnie kwaśnych roztworów chlorkowych. Przeanalizowano wpływ następujących czynników na ekstrakcję jonów metali: stężenia jonów chlorkowych, jonów metalu, HCl, soli oraz aktywności wody, czasu ekstrakcji, stężenia ekstrahenta oraz modyfikatorów fazy organicznej, a także długości łańcuchów alkilowych w cząsteczkach ekstrahentów. Wyznaczono izotermy ekstrakcji i pojemność ekstrakcyjną wybranych preparatów oraz warunki reekstrakcji jonów metali z naładowanych faz organicznych. Zbadano trwałość 1,1′-didecylo-2,2′-bibenzimidazolu w kolejnych cyklach ekstrakcja-reekstrakcja oraz zdolność do selektywnej ekstrakcji Zn(II) w obecności Cu(II), Cd(II), Ni(II), Fe(III) i Fe(II).

EN This research work relates to the synthesis of 2,2′-bibenzimidazole and benzimidazole alkyl derivatives and their ability to extract selected metal ions. The abilities of the obtained compounds to transfer acid from chloride to organic solutions and to extract Zn(II) and Cu(II) from weakly- and strongly acidic chloride solutions were examined. Influence on the extraction of metal ions was examined for chloride ions, metal ions, HCl, and salts concentrations, water activity, time of extraction, extractant concentrations and modifiers of the organic phase, and length of alkyl chains in molecules of extractants. The extraction isotherms and extraction capacity of selected compounds and conditions for the stripping of metal ions from the charged organic phases were estimated. The stability of 1,1′-didecyl-2,2′-bibenzimidazole in subsequent extraction-stripping stages and the ability of this compound to selective extraction of Zn(II) in presence of Cu(II), Cd(II), Ni(II), Fe(III), and Fe(II) were tested.

Number of pages

267

OECD domain

life sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2071

On-line catalog

to2020500424

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Henryk Koroniak

Place

Poznań, Polska

Date

31.03.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Władysław Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

20.03.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.07.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.