Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wytrzymałość i stateczność miejscowa belek cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach ceowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Strength and local buckling of thin-walled beams with modified C-sections

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • belki cienkościenne
  • stateczność miejscowa
  • rozwiązania analityczny
  • analizy numeryczne
  • badania doświadczalne
EN
  • thin-walled channel beams
  • local buckling
  • analytical study
  • numerical analysis
  • experimental investigations
Streszczenie

PL Praca poświęcona jest metodom analitycznym, numerycznym i badaniom doświadczalnym istniejących i całkiem nowych konstrukcji. Na wstępie przedstawiono ważniejsze polskie i światowe osiągnięcia w tej dziedzinie oraz cel i zakres pracy. Następnie dokonano opisu przebadanych belek ceowych, zwracając szczególną uwagę na rozwój kształtów ich przekrojów poprzecznych. W kolejnym rozdziale opisano analitycznie problemy utraty stateczności belek. Następnie opisano badania numeryczne metodą pasm i elementów skończonych. W ostatnim rozdziale przedstawiono badania doświadczalne wybranych belek ceowych. Praca jest zakończona podsumowaniem, w którym zapisano najważniejsze wnioski z badań analizowanych przekrojów. Analizy te mogą przyczynić się do popularyzacji oryginalnych kształtów przekrojów belek cienkościennych z profilowanym środnikiem oraz niestandardowymi półkami. Realizacja przeprowadzonych badań wnosi istotny wkład w rozwój teorii stateczności belek cienkościennych przede wszystkim ze względu na modelowanie przebiegu utraty stateczności oraz wyczerpania jej nośności.

EN This paper is dedicated to analytical, numerical and experimental methods of instants and completely new constructions. At the beginning, the most important Polish and world achievements in this field as well as the purpose and scope of work were presented. As a next step, a description of the tested C-beams was made, paying special attention to the development of their cross-section shapes. The next chapter describes analytically the problem of loss of beam stability. Next, numerical studies were described using the Finite Strip Method and Finite Elements Method. The last chapter presents experimental investigations of selected C-beams. The work ends with a summary in which the most important conclusions from the investigations of the analysed cross-sections were recorded. These analyses may contribute to the popularization of the original shapes of thin-walled beam cross-sections with a profiled web and non-standard flanges. Realization of the conducted research is a significant contribution to the development of the theory of stability of thin-walled beams, primarily due to the modelling of the loss of stability and the exhaustion of its bearing capacity.

Liczba stron

154

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1993

Katalog on-line

to2020500400

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maria Kotełko

Miejsce

Łódź, Polska

Data

04.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Małachowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.11.2019

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna