Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ogniwa paliwowe w systemach rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Fuel cells in distributed electricity generation systems

Language

polish

Keywords
PL
  • generacja rozproszona
  • ogniwa paliwowe
  • magazynowanie energii
  • system elektroenergetyczny
EN
  • distributed genenration
  • fuel cells
  • energy storage
  • power system
Abstract

PL Celem niniejszej rozprawy było opracowanie modelu matematycznego opartego na wielokryterialnej analizie rozdziału obciążeń między układ hybrydowy a system elektroenergetyczny z uwzględnieniem aspektów energetycznych, ekonomicznych i środowiskowych. Analizowany hybrydowy układ wytwórczy składa się z elektrowni wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, ogniwa paliwowego z jonowymienną membraną polimerową oraz elektrolizera, dzięki któremu układ ma możliwość konwersji nadwyżek produkowanej energii elektrycznej do energii chemicznej w postaci wodoru i wykorzystania jej przez ogniwo paliwowe w okresie szczytowego zapotrzebowania. Analizę wielokryterialną przeprowadzono dla ośmiu profili energetycznych odbiorcy dla różnych scenariuszy rozdziału obciążeń. Jako kryteria oceny rozpatrywanych scenariuszy przyjęto: zużycie paliwa przez hybrydowy system wytwórczy, jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej przez hybrydowy system wytwórczy, emisja dwutlenku węgla przez hybrydowy system wytwórczy i system elektroenergetyczny oraz stopień wykorzystania mocy zamówionej w systemie elektroenergetycznym przez odbiorcę.

EN The main objective of this paper was to develop a mathematical model based on multi-criteria analysis of load distribution between the hybrid system and the power system, taking into account energy, economic and environmental aspects. The analyzed hybrid power generation system consists of wind turbines, solar panels, a fuel cell with a polymer ion exchange membrane and the electrolyzer, so that the system has the ability to convert surplus of produced electricity to chemical energy in the form of hydrogen and its use by the fuel cell during the period of peak demand. Multi-criteria analysis was carried out for eight energy profiles of the recepients for different scenarios of load distribution. As the criteria of evaluation of the scenarios assumed: fuel consumption (hydrogen) by the hybrid power generation system (energy criterion), the unit cost of electricity generation by the hybrid power generation system (economic criterion), the emission of carbon dioxide by the hybrid power generation system and power system (environment criterion) and capacity of utilization of power ordered in electricity system by the recipient (system criterion).

Number of pages

108

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1826

On-line catalog

to20179021

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Henryk Kaproń

Place

Warszawa, Polska

Date

22.03.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Sowa

Place

Gliwice, Polska

Date

16.03.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.05.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: elektroenergetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.