Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie różnorodnością biologiczną na terenach zurbanizowanych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej (na podstawie wybranych miast)

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Biodiversity management in urban areas Wielkopolska Province and Lubuskie Province (based on selected cities)

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie
  • różnorodność biologiczna
  • miasta
  • Wielkopolska
  • Ziemia Lubuska
EN
  • management
  • biodiversity
  • city
  • Wielkopolska Province
  • Lubuskie Province
Abstract

PL Dotychczasowe badania naukowe prowadzone od szeregu lat na wszystkich kontynentach wskazują, że postępująca urbanizacja determinuje potrzebę zwrócenia większej uwagi na różnorodność biologiczną w miastach i stworzenie systemu zarządzania różnorodnością biologiczną, jako integralnego składnika zrównoważonego rozwoju miasta. Problemowi temu została poświęcona prezentowana praca doktorska. Przyjęto w niej następującą hipotezę badawczą: 1. Miasta Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej nie posiadają wyodrębnionego i przejrzystego systemu zarządzania różnorodnością biologiczną. 2. Nie są przygotowane do wprowadzenia innowacyjnych narzędzi zarządzania, jakimi są indykatory bioróżnorodności. Badania zostały przeprowadzone w dwóch miastach Wielkopolski (Leszno, Gniezno) oraz w dwóch miastach Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra, Gorzów Wlkp.). Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją spore różnice pomiędzy miastami, jeżeli chodzi o poziom przygotowania do zarządzania bioróżnorodnością. Największe dały się zauważyć w kategorii „Narzędzia zarządzania”, gdzie Leszno osiągnęło poziom 17%, a Zielona Góra poziom 50%. Na uwagę zasługuje fakt, że kategoria ta odznaczała się najniższym poziomem przygotowania we wszystkich miastach. Najwyższy poziom przygotowania prezentowały natomiast miasta w kategorii „Obiekt zarządzania”, wyniósł on od 60% (Leszno, Gniezno), poprzez 64% (Gorzów Wlkp.) po 77% (Zielona Góra). Opierając się na wynikach badań stwierdzono, że miasta Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej nie posiadają wyodrębnionego i przejrzystego systemu zarządzania różnorodnością biologiczną. Nie są, w związku z tym, przygotowane do wprowadzenia innowacyjnych narzędzi zarządzania, jakimi są indykatory bioróżnorodności. Uzyskane wyniki badań posłużyły do sformułowania wniosków aplikacyjnych i prognostycznych, oraz do stworzenia modelu systemowego zarządzania bioróżnorodnością na terenach zurbanizowanych z wykorzystaniem indykatorów różnorodności biologicznej.

EN Previous research conducted for several years on all continents indicate that the progressive urbanization determines the need to pay more attention to biological diversity in cities, and to create a system for the management of biodiversity, as an integral component of sustainable development. This problem has been dedicated to the presented thesis. The preliminary working hypothesis of the work is: 1. Cities of Wielkopolska Province and Lubuskie Province do not have a separated and clarified system for the management of biodiversity. 2. They are not prepared for the introduction of innovative management tools, which are indicators of biodiversity. The study was conducted in two cities of Wielkopolska Province (Leszno, Gniezno), and in two cities of Lubuskie Province (Zielona Gora, Gorzów Wielkopolski). Studies have shown that there are considerable differences between the cities when it comes to the level of preparation for biodiversity management. The largest one can be seen in the category "management tools", where Leszno has reached the level of 17% and the Zielona Góra - level 50%. Noteworthy is the fact that this category is characterized by the lowest level of preparation in all cities. The highest level of the preparation of the present while cities in the category of the ,,Management Object", it ranges from 60% ( Leszno, Gniezno ), through 64% ( Gorzów Wielkopolski) to 77% (Zielona Góra ). Based on the results of the study, it was found that the cities of Wielkopolska Province and Lubuskie Province do not have separated and clarified system for the management of biodiversity. There are not, therefore, prepared to introduce innovative management tools, such as indicators of biodiversity. The results of research were used to formulate the application results and prognostic,and to create a model of biodiversity management system in urban areas using indicators of biodiversity.

Number of pages

340

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1815

On-line catalog

to20179054

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Daniel Fic

Place

Wrocław, Polska

Date

02.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marian Malicki

Place

Szczecin, Polska

Date

28.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.03.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu