Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Procesy elektrodowe w niskonapięciowych przekaźnikach prądu przemiennego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Electrode processes in low voltage alternating current relays

Language

polish

Keywords
PL
  • przekaźniki
  • rezystancja zestykowa
  • odskoki styków
  • sczepianie styków
  • erozja elektrod
EN
  • relays
  • contact resistance
  • contact bounces
  • contact welding
  • contact erosion
Abstract

PL Celem pracy jest poznanie stopnia oddziaływania typowych i specyficznych procesów łączeniowych na stan zestyków niskonapięciowych przekaźników elektromagnetycznych prądu przemiennego. W początkowych rozdziałach opisano budowę i zasadę działania przekaźników, stosowane materiały stykowe oraz scharakteryzowano pojęcie rezystancji zestykowej. Następnie przedstawione zostały procesy elektrodowe, wpływające na stan zestyków. Rozpatrzono skutki zarówno łączenia bezprądowego, jak i łączenia obwodów z prądami roboczymi i zwarciowymi, a także oddziaływania cieplne i elektrodynamiczne. W autorskiej części pracy opisane zostały układy probiercze wykorzystane do przeprowadzenia pomiarów. Omówione zostały rezultaty badań opisujące wpływ poszczególnych procesów elektrodowych na zmiany wartości rezystancji przejścia zestyków oraz wielkość zerodowanej powierzchni stykowej. Przedstawione zostały również wyniki obliczeń analitycznych, symulacyjnych i prób eksperymentalnych nagrzewania styków i oddziaływania elektrodynamicznego prądów zwarciowych. Na ich podstawie dokonano krytycznej oceny sposobów zabezpieczania przekaźników.

EN The aim of the work is the analysis of degree of impact on the state of electrical contacts, in low-voltage alternating current electromagnetic relays, of common and specific switching processes. The beginning chapters describe the construction and operation of the relays, used contact materials and characterized the concept of contact resistance. Then electrode processes affecting the condition of the contacts are presented. Effects of loadless, operating and short-circuit currents switching, and thermal and electrodynamic effects are examined. The author describes the test circuits used in the tests. The results of studies describing the impact of individual electrode processes to changes in the contact resistance and the size of the eroded surface area are discussed. It also includes the results of analytical calculation, simulation and experimental results of contact heating and electrodynamics reaction resulting from short-circuit currents. On their basis a critical assessment of protecting the relays is made.

Number of pages

197

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1807

On-line catalog

to20179019

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Waldemar Dołęga

Place

Wrocław, Polska

Date

20.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Frącz

Place

Opole, Polska

Date

27.10.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.01.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: urządzenia elektryczne