Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Własności tribologiczne układów cząsteczek w geometrii szczeliny w warunkach kontrolowanego ciśnienia badane metodą Dynamiki Molekularnej

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Tribological properties of molecular systems in a slit geometry under controlled pressure investigated by Molecular Dynamics method

Language

polish

Keywords
PL
  • tarcie
  • symulacje komputerowe
  • dynamika molekularna
EN
  • friction
  • computer simulations
  • molecular dynamics
Abstract

PL W rozprawie przedstawione zostały wyniki badań własności tribologicznych układów oddziałujących cząsteczek ograniczonych ruchomymi ścianami w warunkach zewnętrznego obciążenia oraz metoda Nierównowagowej Dynamiki Molekularnej. W oparciu o zaproponowane równania ruchu, wykonano obliczenia dla układu typu szczeliny, zbudowanego z kilku tysięcy cząsteczek oddziałujących potencjałem Lennarda-Jonesa, ograniczonych ścianami krystalicznymi lub amorficznymi, w warunkach kontrolowanego ciśnienia, temperatury i ścinania. Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować i częściowo wyjaśnić szereg zjawisk takich jak nadśliskość, drgania cierne oraz negatywna wartość różniczkowego współczynnika tarcia. Pokazano istnienie związku pomiędzy tworzącymi się stanami stacjonarnymi a współczynnikiem tarcia w układzie oraz istotny wpływ chropowatości ograniczających ścian na właściwości tribologiczne układu.

EN In the dissertation the research of tribological systems of interacting particles confined between moving walls under external load as well as the method of Non-equilibrium Molecular Dynamics have been presented. Based on the proposed equations of motion calculations for a slit model composed of several thousands of molecules interacting via Lennard-Jones potential, confined by crystalline and amorphous walls, under external pressure, temperature and shear rate control have been performed. Performed simulations allowed to observe and partially explain such phenomena as superlubricity, stick-slip motion and negative differential coefficient of friction. The relation between the stationary states and the corresponding friction coefficient in the system have been noticed along with a significant impact of confining walls’ roughness on the tribological properties of the system.

Number of pages

118

OECD domain

physical sciences

KBN discipline

physics

Signature of printed version

DrOIN 1759

On-line catalog

to201680809

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jarosław Rybicki

Place

Gdańsk, Polska

Date

31.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof W. Wojciechowski

Place

Poznań, Polska

Date

03.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.11.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka