Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda wspomagania wyboru systemu technicznego wyposażenia budynków pasywnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Method of supporting the choice of technical building equipment for passive houses

Language

polish

Keywords
PL
  • budynek pasywny
  • ciepła woda użytkowa
  • kolektory słoneczne
  • TRNSYS
  • wielokryterialna analiza
EN
  • passive house
  • domestic hot water
  • solar panels
  • TRNSYS
  • multicrteria analysis
Abstract

PL W rozprawie przedstawiono problematykę wyboru najbardziej kompromisowego rozwiązania systemu technicznego wyposażenia budynków (STWB) pasywnych. Zakres rozważań ograniczono do systemu o istotnym potencjale redukcji zużycia energii - układu podgrzewania c.w.u. Dysertację podzielono na 6 rozdziałów. We wprowadzeniu przedstawiono definicję obszaru pracy oraz zidentyfikowano najważniejsze parametry techniczne budynków pasywnych z uwzględnieniem charakterystyki występujących w nich STWB. W rozdziale 3 przedstawiono problem decyzyjny oraz wskazano zasadność oparcia rozwiązania problemu decyzyjnego na metodzie optymalizacji wielokryterialnej z uwzględnieniem rzeczywistego modelu profilu decydenta. W rozdziale 4 zaprezentowano autorski algorytm wyboru STWB. W celu zweryfikowania stosowalności algorytmu przeprowadzone zostały symulacje numeryczne 24 wariantów systemów podgrzewania c.w.u. w programie TRNSYS. Ostatecznie w rozdziale 6 przedstawiono podsumowanie rozprawy, w którym wykazano zrealizowanie celu badawczego oraz udowodniono prawidłowość postawionych tez.

EN This thesis presents the problem of choosing the most compromise system of technical building equipment (STBE) for passive houses, limited to the heating of domestic hot water - system which has a significant potential for energy usage reduction. Dissertation is divided into 6 chapters. The introduction presents the background and definition of the working area and main technical parameters of passive house buildings and characteristics of STBE. The chapter 3 indicates the motivation of the dissertation subject and the legitimacy of the decision-making support. The aim was to solve the problem based on the multi-criteria optimization method with particular emphasis on real life decision maker's profiles. Chapter 4 presents author's algorithm for choosing the best compromise STBE. In order to verify the applicability of the algorithm the numerical simulations of the 24 proposed systems variants where carried out in TRNSYS 17 software. Eventually, in chapter 6, a summary of the dissertation is provided. It demonstrates the realization of the scientific goal and correctness of the presented thesis.

Number of pages

135

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1753

On-line catalog

to201680821

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Robert Sekret

Place

Częstochowa, Polska

Date

21.06.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Władysław Szaflik

Place

Szczecin, Polska

Date

30.06.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.10.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: ogrzewnictwo, klimatyzacja i ochrona powietrza

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.