Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ sposobu uzdatniania wody i układu wentylacyjnego na obecność THM-ów w środowisku basenów krytych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Keywords
PL
  • THM-y
  • uzdatnianie wody basenowej
  • wentylacja
  • uboczne produkty uzdatniania
EN
  • THM
  • treatment of swimming pool water
  • ventilation
  • DBP
Abstract

PL Rozprawa przedstawia zagadnienia związane z występowaniem trihalometanów (THM-ów) w środowisku basenów krytych. Głównym procesem, który warunkuje ich powstawanie w obiekcie basenowym jest proces uzdatniania wody basenowej wykorzystujący chlor, który jest najczęściej stosowanym dezynfektantem w technice basenowej w Polsce. Trihalometany należą do halogenowych związków organicznych traktowanych jako substancje toksyczne, dlatego z uwagi na zdrowie użytkowników ważna jest ich możliwie największa redukcja w środowisku basenowym. W pracy przeprowadzono studium literaturowe w celu określenia poziomu zawartości THM-ów w wodzie i powietrzu na pływalniach oraz poddano analizie czynniki wpływające na ich występowanie w środowisku basenowym. Przeprowadzono badania doświadczalne w pomieszczeniu modelowym, będącym odwzorowaniem typowej pływalni przyszkolnej w skali 1:5. Badania obejmowały pomiar parametrów powietrza wewnętrznego i wody basenowej przy różnym rozdziale powietrza wentylacyjnego. W celu uzyskania szerokiego spektrum wyników pomieszczenie modelowe wyposażono w system uzdatniania wody ze zmiennymi modułami oraz wariantowy system kanałów wentylacyjnych. Otrzymane dane podczas badań przeprowadzonych w pomieszczeniu modelowym zostały wykorzystane jako dane źródłowe do przeprowadzenia symulacji numerycznych. Symulacje numeryczne posłużyły do opracowania rozwiązań technicznych ograniczających stężenie THM-ów w środowisku basenowym. Rekomendowane rozwiązania obejmują system uzdatniania wody basenowej oraz system wentylacyjny. Opracowane rozwiązania mają potencjał do zastosowania w skali technicznej w obiekcie basenowym.

EN This PhD thesis presents issues related to the occurrence of trihalogenomethans (THMs) in the indoor swimming pool environment. The main process that determines their formation in the pool facility is the water treatment using chlorine, which is the most commonly used disinfectant in swimming pool technology in Poland. Trihalometans belong to halogen organic compounds treated as toxic substances, therefore, due to the health of users, it is important to reduce them as much as possible in the pool environment. The literature study was conducted in order to determine the level of THMs in the water and ambient air of an indoor swimming pool and factors influencing their occurrence in the pool environment were analyzed. Experimental research was conducted in the model room, which is a model in the scale one to five of the standard swimming pool. The tests included measurement of indoor air and pool water parameters with different ventilation air distribution. In order to obtain a wide range of results, the model room was equipped with a water treatment system with variable modules and a variant ventilation duct system. Achieved results were used as primary data for conducting numerical simulations. Numerical simulations were used for developing solutions reducing the concentration of THMs in the indoor swimming pool environment. Recommended solutions include a pool water treatment system and a ventilation system. Developed solutions have the potential for applying in the technical scale in a swimming pool facility.

Number of pages

164

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 2016

On-line catalog

to2020500418

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Bogdan

Place

Warszawa, Polska

Date

06.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Małgorzata Makowska

Place

Poznań, Polska

Date

30.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.