Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ sposobu uzdatniania wody i układu wentylacyjnego na obecność THM-ów w środowisku basenów krytych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • THM-y
  • uzdatnianie wody basenowej
  • wentylacja
  • uboczne produkty uzdatniania
EN
  • THM
  • treatment of swimming pool water
  • ventilation
  • DBP
Streszczenie

PL Rozprawa przedstawia zagadnienia związane z występowaniem trihalometanów (THM-ów) w środowisku basenów krytych. Głównym procesem, który warunkuje ich powstawanie w obiekcie basenowym jest proces uzdatniania wody basenowej wykorzystujący chlor, który jest najczęściej stosowanym dezynfektantem w technice basenowej w Polsce. Trihalometany należą do halogenowych związków organicznych traktowanych jako substancje toksyczne, dlatego z uwagi na zdrowie użytkowników ważna jest ich możliwie największa redukcja w środowisku basenowym. W pracy przeprowadzono studium literaturowe w celu określenia poziomu zawartości THM-ów w wodzie i powietrzu na pływalniach oraz poddano analizie czynniki wpływające na ich występowanie w środowisku basenowym. Przeprowadzono badania doświadczalne w pomieszczeniu modelowym, będącym odwzorowaniem typowej pływalni przyszkolnej w skali 1:5. Badania obejmowały pomiar parametrów powietrza wewnętrznego i wody basenowej przy różnym rozdziale powietrza wentylacyjnego. W celu uzyskania szerokiego spektrum wyników pomieszczenie modelowe wyposażono w system uzdatniania wody ze zmiennymi modułami oraz wariantowy system kanałów wentylacyjnych. Otrzymane dane podczas badań przeprowadzonych w pomieszczeniu modelowym zostały wykorzystane jako dane źródłowe do przeprowadzenia symulacji numerycznych. Symulacje numeryczne posłużyły do opracowania rozwiązań technicznych ograniczających stężenie THM-ów w środowisku basenowym. Rekomendowane rozwiązania obejmują system uzdatniania wody basenowej oraz system wentylacyjny. Opracowane rozwiązania mają potencjał do zastosowania w skali technicznej w obiekcie basenowym.

EN This PhD thesis presents issues related to the occurrence of trihalogenomethans (THMs) in the indoor swimming pool environment. The main process that determines their formation in the pool facility is the water treatment using chlorine, which is the most commonly used disinfectant in swimming pool technology in Poland. Trihalometans belong to halogen organic compounds treated as toxic substances, therefore, due to the health of users, it is important to reduce them as much as possible in the pool environment. The literature study was conducted in order to determine the level of THMs in the water and ambient air of an indoor swimming pool and factors influencing their occurrence in the pool environment were analyzed. Experimental research was conducted in the model room, which is a model in the scale one to five of the standard swimming pool. The tests included measurement of indoor air and pool water parameters with different ventilation air distribution. In order to obtain a wide range of results, the model room was equipped with a water treatment system with variable modules and a variant ventilation duct system. Achieved results were used as primary data for conducting numerical simulations. Numerical simulations were used for developing solutions reducing the concentration of THMs in the indoor swimming pool environment. Recommended solutions include a pool water treatment system and a ventilation system. Developed solutions have the potential for applying in the technical scale in a swimming pool facility.

Liczba stron

164

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2016

Katalog on-line

to2020500418

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Bogdan

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

06.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Małgorzata Makowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

30.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka