Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym

Authors

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Technical and economic optimisation of small wastewater treatment plants with activated sludge

Language

polish

Keywords
PL
  • model matematyczny
  • ASM1
  • optymalizacja
  • osad czynny
  • małe oczyszczalnie ścieków
EN
  • mathematical model
  • ASM1
  • optimisation
  • activated sludge
  • on-site wastewater treatment plant
Abstract

PL Z przeprowadzonych analiz techniczno-ekonomicznych wynika, że oczyszczanie surowych ścieków w osadnikach wstępnych (gnilnych), współpracujących z bioreaktorami sekwencyjnymi wymaga dwu- trzykrotnie krótszego czasu zatrzymania, jeśli konieczne jest podwyższone usuwania związków azotu ze ścieków, niż wtedy, gdy taka konieczność nie zachodzi. Badania optymalizacyjne terenowe i symulacyjne, wykorzystujące model osadu czynnego ASM1, w celu minimalizacji rocznych kosztów kosztów oczekiwanych oczyszczania ścieków, w tym energii elektrycznej potrzebnej do usunięcia materii organicznej, zawiesiny ogólnej oraz azotu całkowitego, umożliwiły wyszukanie dla niektórych parametrów technologicznych, wartości bliskich optymalnym. Analizowanymi zmiennymi technologicznymi były: czas napowietrzania w cyklu, objętość usuwanego osadu nadmiernego i inne dla przedziału temperatur 12-20°C. Korekty w/w parametrów technologicznych w celu ograniczenia zużycia energii zostały uzależnione od temperatury. Aby zmniejszyć koszty inwestycyjne systemów kontrolno-pomiarowych, koniecznych do prawidłowej pracy małych oczyszczalni ścieków, proponuje się, podczas fazy rozruchu oraz przeglądów serwisowych, wykorzystanie systemów mobilnych.

EN Technical and economic analyzes indicate that treatment of raw wastewater in primary settling tanks (septic tanks), cooperating with sequential bioreactors requires two-three times less retention time, if an increased removal of nitrogen from wastewater is necessary, than when the enhanced nitrogen removal (via dentrification) is not necessary. Filed investigations and ASM-1 based simulations of sewage treatment processes aimed at minimization of annual expected costs of wastewater treatment, including electrical energy consumption needed for removal of organic matter, suspended solids and total nitrogen allowed finding near-optimal values of analyzed technological parameters. Such technological variables as: aeration time in the cycle, the volume of excess sludge removed and the other for the temperature range 12-20°C, were analyzed. Corrections of some technological parameters depending on the sewage temperature to diminish the electrical energy consumption were done. To decrease capital costs of control and monitoring systems, necessary for proper work of the small wastewater treatment plants, a mobile system for use during start-up and service sessions is proposed.

Number of pages

160

Signature of printed version

DrOIN 1777

On-line catalog

to201680820

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbysław Dymaczewski

Place

Poznań, Polska

Date

08.06.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Rafał Miłaszewski

Place

Warszawa, Polska

Date

06.06.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.09.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: technologia ścieków