Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Konkurencyjność polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku europejskim

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The competitiveness of Polish road freight hauliers on the European market

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport drogowy
  • usługi transportowe
EN
  • road transport
  • transportation services
Streszczenie

PL Konkurencja jest jedną z cech gospodarki rynkowej. Ciągła konkurencja przedsiębiorców w celu osiągnięcia tego samego celu (maksymalizacji zysku) jest niezbędnym czynni-kiem sukcesu lub porażki firmy na danym rynku. Usługobiorcy dokonując wyboru dostawcy usług transportowych kierują się różnymi kryteriami, biorą pod uwagę różne czynniki. Ważność poszczególnych kryteriów i czynników może zależeć zarówno od pozycji rynkowej danej firmy, jej strategii, a także otoczenia w jakim działa. Polscy przewoźnicy transportu drogowego ładunków podejmują różnego rodzaju działania, aby zakresem i wysoką jakością świadczonych usług, korzystną ceną, a także innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi osiągnąć stabilną i długotrwałą przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku. Celem niniejszej pracy doktorskiej jest próba podjęcia rozważań nad możliwością zwiększenia konkurencyjności polskich przewoźników oraz opracowanie ujęcia modelo-wego konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku UE. W oparciu o dane z przeprowadzonych badań empirycznych wśród bezpośrednich unijnych odbiorców usług transportowych świadczonych przez polskich przewoźników transportu drogowego ładunków dokonano analizy, co przesądza o wyborze polskiej firmy jako partnera do obsługi przewozowej oraz jakie niedociągnięcia są zauważane. Zaproponowane ujęcie modelowe konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku UE zweryfikowano przez badania ankietowe wśród ww. odbiorców usług transportowych i zwalidowano w oparciu o empiryczne badania przeprowadzone wśród polskich przewoźników międzynarodowego transportu drogowego ładunków. Autorka rozprawy przedstawia istotę konkurencji jako zjawiska gospodarczego oraz możliwych działań i strategii, które mogą umożliwić polskim przedsiębiorstwom międzynarodowego transportu drogowego skuteczne konkurowanie na rynku Unii Europejskiej.

EN Competition is one of the features of a market economy. The continuous competition of traders in order to achieve the same goal (profit maximizing), is a necessary factor in the success or failure of a company. While choosing a transport service provider, companies can be guided by different criteria and take various factors into account. The importance of individual criteria and factors may depend on the market position of a given company, its strategy, and the environment in which it operates. Polish road haulage carriers undertake various types of activities in order to achieve their competitive advantage over other market participants by offering a specific range of services, price levels and innovative IT solutions. The aim of this doctoral dissertation is to consider the possibility of increasing the com-petitiveness of Polish carriers and to develop a model approach to the competitiveness of Polish road haulage carriers on the EU market. Based on data from empirical studies con-ducted among the direct EU recipients of transport services provided by Polish carriers of road transport of cargo, an analysis was made which determines the choice of a Polish company as a partner for transport service and which shortcomings are noticed. The pro-posed model approach to the competitiveness of Polish road hauliers on the EU market has been verified by surveys among the above-mentioned recipients of transport services and validated on the basis of empirical research conducted among Polish carriers of interna-tional road freight transport. The author of the dissertation presents the essence of competition as an economic phenomenon and possible actions and strategies that can enable polish international road transport companies to compete effectively on the European Union market.

Liczba stron

133

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2015

Katalog on-line

to2020500382

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zdzisław Kordel

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

26.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Mamala

Miejsce

Opole, Polska

Data

14.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport