Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Polimorfizm, izomeria i tautomeryzm w wybranych molekułach organicznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Polymorphism, isomerism and tautomerism in selected organic molecules

Language

polish

Keywords
PL
  • polimorfizm
  • izomeria
  • tautomeryzm
  • molekuły organiczne
  • obliczenia DFT
EN
  • polymorphism
  • isomerism
  • tautomerism
  • organic molecules
  • DFT calculations
Abstract

PL W pracy zostały ujęte wyniki badań dotyczących polimorfizmu w cienkich warstwach metaloftalocyjanin oraz wybranych cząsteczek podlegających zjawiskom izomerii i tautomerii. Przedstawione wyniki zostały uzyskane z wykorzystaniem następujących metod eksperymentalnych: spektroskopia Ramana, spektroskopia AFM i STM, spektroskopia absorpcyjna oraz obliczenia kwantowo‐mechaniczne. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do zagadnień teoretycznych wykorzystywanych w pracy. W rozdziale drugim skupiono się na opisie aparatury badawczej użytej do przeprowadzenia badań. W trzecim rozdziale położono nacisk na przedstawienie badanych materiałów. W drugiej części pracy zaprezentowano wyniki eksperymentalne. W czwartym rozdziale opisano polimorfizm cząsteczek metaloftalocyjanin w wytworzonych warstwach. Każdy z podrozdziałów skupia się na innej ftalocyjaninie. W piątym rozdziale opisano wyniki eksperymentalne oraz teoretyczne, uzyskane dla cząsteczek podlegających izomerii optycznej oraz izomerii konformacyjnej. W ostatnim rozdziale przedstawiono wyniki teoretycznych rozważań nad tautomerią dwóch cząsteczek organicznych.

EN This work presents the results on polymorphism in thin metal phthalocyanines films and the results for selected molecules undergoing the phenomena of isomerism and tautomerism. Presented results were obtained using the following experimental techniques: Raman spectroscopy, AFM, STM, absorption spectroscopy and quantum‐mechanical calculations. The first chapter is and introduction to the theoretical issue the research equipment used in this work. The second chapter focuses on the description of used to conduct the experiments. The third chapter emphasizes the presentation of the researched materials. The second part of this work presents the experimental results. The fourth chapter describes the polymorphism of metal phthalocyanines in prepared films. Each of the subsections focuses on a different phthalocyanine. In fifth chapter the experimental and theoretical results obtained for molecules undergoing optical isomerism and conformational isomerism are described. The last sixth chapter presents the results of theoretical considerations on the tautomerism of two organic molecules.

Number of pages

184

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2017

On-line catalog

to2020998131

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Renata Jastrząb

Place

Poznań, Polska

Date

06.09.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bożena Tyliszczak

Place

Kraków, Polska

Date

24.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa