Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Polimorfizm, izomeria i tautomeryzm w wybranych molekułach organicznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Polymorphism, isomerism and tautomerism in selected organic molecules

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • polimorfizm
  • izomeria
  • tautomeryzm
  • molekuły organiczne
  • obliczenia DFT
EN
  • polymorphism
  • isomerism
  • tautomerism
  • organic molecules
  • DFT calculations
Streszczenie

PL W pracy zostały ujęte wyniki badań dotyczących polimorfizmu w cienkich warstwach metaloftalocyjanin oraz wybranych cząsteczek podlegających zjawiskom izomerii i tautomerii. Przedstawione wyniki zostały uzyskane z wykorzystaniem następujących metod eksperymentalnych: spektroskopia Ramana, spektroskopia AFM i STM, spektroskopia absorpcyjna oraz obliczenia kwantowo‐mechaniczne. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do zagadnień teoretycznych wykorzystywanych w pracy. W rozdziale drugim skupiono się na opisie aparatury badawczej użytej do przeprowadzenia badań. W trzecim rozdziale położono nacisk na przedstawienie badanych materiałów. W drugiej części pracy zaprezentowano wyniki eksperymentalne. W czwartym rozdziale opisano polimorfizm cząsteczek metaloftalocyjanin w wytworzonych warstwach. Każdy z podrozdziałów skupia się na innej ftalocyjaninie. W piątym rozdziale opisano wyniki eksperymentalne oraz teoretyczne, uzyskane dla cząsteczek podlegających izomerii optycznej oraz izomerii konformacyjnej. W ostatnim rozdziale przedstawiono wyniki teoretycznych rozważań nad tautomerią dwóch cząsteczek organicznych.

EN This work presents the results on polymorphism in thin metal phthalocyanines films and the results for selected molecules undergoing the phenomena of isomerism and tautomerism. Presented results were obtained using the following experimental techniques: Raman spectroscopy, AFM, STM, absorption spectroscopy and quantum‐mechanical calculations. The first chapter is and introduction to the theoretical issue the research equipment used in this work. The second chapter focuses on the description of used to conduct the experiments. The third chapter emphasizes the presentation of the researched materials. The second part of this work presents the experimental results. The fourth chapter describes the polymorphism of metal phthalocyanines in prepared films. Each of the subsections focuses on a different phthalocyanine. In fifth chapter the experimental and theoretical results obtained for molecules undergoing optical isomerism and conformational isomerism are described. The last sixth chapter presents the results of theoretical considerations on the tautomerism of two organic molecules.

Liczba stron

184

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2017

Katalog on-line

to2020998131

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Renata Jastrząb

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Bożena Tyliszczak

Miejsce

Kraków, Polska

Data

24.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa