Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania nad redukcją wpływu zmienności czynników eksploatacyjnych na równomierność wysiewu przy siewie rzędowym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Research on reducing the impact of variability of operating factors on the uniformity of sowing within a drill sowing

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • siewnik
  • dozownik
  • układ sterowania
EN
  • seeder
  • metering unit
  • control system
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą jakości wysiewu uniwersalnymi siewnikami rzędowymi z mechanicznym dozowaniem nasion i grawitacyjnym transportem nasion do redlic. Skupiono się nad zagadnieniami dotyczącymi pracy aparatu wysiewającego w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Celem pracy było opracowanie algorytmu korekcyjnego, sterującego napędem dozowników nasion, w sposób zmniejszający niekorzystne oddziaływanie zmienności wartości czynników eksploatacyjnych na równomierność wysiewu wyrażaną odchyłką ilości wysiewu. Opracowany algorytm może być wykorzystywany w nowoczesnych siewnikach wspierających idee rolnictwa precyzyjnego, posiadających już oprzyrządowanie umożliwiające zmienne dawkowanie nasion, jak i w klasycznych konstrukcjach, wymagających jednak pewnych zabiegów adaptacyjnych i ingerencji w układ napędowy siewnika.

EN The paper presents the problem of sowing quality with universal seed row drills with mechanical seed dosing and gravity transport of seeds to coulters. The issues related to the operation of the sowing apparatus in variable operating conditions were focused. The aim of the work was to develop a correction algorithm that controls the drive of seed dispensers in a way that reduces the unfavorable impact of the variability of operating factors on the uniformity of sowing expressed by the sowing quantity deviation. The developed algorithm can be used in modern seed drills supporting the ideas of precision agriculture, already equipped with equipment enabling variable seed dosing, as well as in classic constructions, however, requiring some adaptation measures and interference in the drill drive system.

Liczba stron

134

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2082

Katalog on-line

to2021500461

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Adam J. Lipiński

Miejsce

Olsztyn, Polska

Data

20.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Katarzyna Szwedziak

Miejsce

Opole, Polska

Data

15.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna