Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metody wskaźnikowe w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki w aglomeracji miejskiej

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Indicative Methods in Managing the Sustainable Development of Tourism in Urban Agglomerations

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zrównoważony rozwój
  • zarządzanie zrównoważonym rozwojem w turystyce
  • wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki
  • systemy wskaźnikowe
EN
  • sustainable development
  • sustainable tourism management
  • sustainable tourism indicators
  • indicator systems
Streszczenie

PL W pracy doktorskiej pt." Metody wskaźnikowe w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki w aglomeracji miejskiej" podjęto temat wpisujący się we współczesny nurt badań nad zrównoważonym podejściem do zarządzania turystyką, przyjmujac jako główny cel opracowanie - w oparciu o założenia i metodologię Europejskiego Systemu Wskaźników Turystycznych ETIS , i w szczególnym odniesieniu do destynacji poznańskiej - ramowego systemu wskaźników pomiaru zrównoważonego rozwoju turystyki dla polskich aglomeracji miejskich (metropolii średniej wielkości), nadającego się do elastycznych dostosowań i rozszerzeń uwzględniających specyfikę konkretnych destynacji. W oparciu o przeprowadzone wielopłaszczyznowe analizy i badania empiryczne przedstawiono całościowy, zindywidualizowany i usystematyzowany zestaw wskaźników zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki dla aglomeracji miejskiej, ze szczególnym odniesieniem do aglomeracji poznańskiej, a także ogólny model systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w aglomeracji miejskiej. Zaproponowany model ogólny i modele szczegółowe zostały w możliwym do zrealizowania zakresie zweryfikowane w badaniach empirycznych: opinii turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Poznań, opinii mieszkańców Poznania oraz opinii kluczowych ekspertów.

EN In the doctoral dissertation entitled " Indicative methods in managing the sustainable development of tourism in urban agglomerations" the topic of the current trend of research on a sustainable approach to tourism management was taken, with the main goal being to develop - based on the assumptions and methodology of the European Tourism Indicators System ETIS, and in particular with regard to Poznań destination - a framework system for measuring sustainable tourism development for Polish agglomerations urban (medium-sized metropolises), suitable for flexible adjustments and extensions taking into account the specificity of specific destinations. Based on conducted multifaceted analyzes and empirical studies, a comprehensive, individualized and systematized set of indicators for the management of sustainable tourism development for the urban agglomeration is presented, with particular reference to the Poznań agglomeration, as well as a general model of the management system for sustainable tourism development in the urban agglomeration. The proposed general model and detailed models were verified to the extent possible in empirical studies: opinions of domestic and foreign tourists visiting Poznań, opinions of Poznań residents and opinions of key experts.

Liczba stron

297

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2081

Katalog on-line

to2021500447

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Sikora

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Elżbieta Szymańska

Miejsce

Białystok, Polska

Data

15.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości