Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metody wskaźnikowe w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki w aglomeracji miejskiej

Authors

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Indicative Methods in Managing the Sustainable Development of Tourism in Urban Agglomerations

Language

polish

Keywords
PL
  • zrównoważony rozwój
  • zarządzanie zrównoważonym rozwojem w turystyce
  • wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki
  • systemy wskaźnikowe
EN
  • sustainable development
  • sustainable tourism management
  • sustainable tourism indicators
  • indicator systems
Abstract

PL W pracy doktorskiej pt." Metody wskaźnikowe w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki w aglomeracji miejskiej" podjęto temat wpisujący się we współczesny nurt badań nad zrównoważonym podejściem do zarządzania turystyką, przyjmujac jako główny cel opracowanie - w oparciu o założenia i metodologię Europejskiego Systemu Wskaźników Turystycznych ETIS , i w szczególnym odniesieniu do destynacji poznańskiej - ramowego systemu wskaźników pomiaru zrównoważonego rozwoju turystyki dla polskich aglomeracji miejskich (metropolii średniej wielkości), nadającego się do elastycznych dostosowań i rozszerzeń uwzględniających specyfikę konkretnych destynacji. W oparciu o przeprowadzone wielopłaszczyznowe analizy i badania empiryczne przedstawiono całościowy, zindywidualizowany i usystematyzowany zestaw wskaźników zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki dla aglomeracji miejskiej, ze szczególnym odniesieniem do aglomeracji poznańskiej, a także ogólny model systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w aglomeracji miejskiej. Zaproponowany model ogólny i modele szczegółowe zostały w możliwym do zrealizowania zakresie zweryfikowane w badaniach empirycznych: opinii turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Poznań, opinii mieszkańców Poznania oraz opinii kluczowych ekspertów.

EN In the doctoral dissertation entitled " Indicative methods in managing the sustainable development of tourism in urban agglomerations" the topic of the current trend of research on a sustainable approach to tourism management was taken, with the main goal being to develop - based on the assumptions and methodology of the European Tourism Indicators System ETIS, and in particular with regard to Poznań destination - a framework system for measuring sustainable tourism development for Polish agglomerations urban (medium-sized metropolises), suitable for flexible adjustments and extensions taking into account the specificity of specific destinations. Based on conducted multifaceted analyzes and empirical studies, a comprehensive, individualized and systematized set of indicators for the management of sustainable tourism development for the urban agglomeration is presented, with particular reference to the Poznań agglomeration, as well as a general model of the management system for sustainable tourism development in the urban agglomeration. The proposed general model and detailed models were verified to the extent possible in empirical studies: opinions of domestic and foreign tourists visiting Poznań, opinions of Poznań residents and opinions of key experts.

Number of pages

297

OECD domain

social sciences

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2081

On-line catalog

to2021500447

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Sikora

Place

Poznań, Polska

Date

14.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Elżbieta Szymańska

Place

Białystok, Polska

Date

15.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.