Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza możliwości poprawy procesu spalania paliw stałych w kotłach małej mocy przy wykorzystaniu pary wodnej

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the possibility of improving the combustion process of solid fuels in low power boilers with the use of water steam

Language

polish

Keywords
PL
  • kotły grzewcze
  • paliwa stałe
  • para wodna
  • emisja tlenków azotu
  • emisja pyłów
EN
  • heating boilers
  • solid fuels
  • water steam
  • nitrogen oxides emissions
  • dust emissions
Abstract

PL Praca doktorska dotyczy możliwości poprawy procesu spalania paliw stałych w kotłach grzewczym przy dodaniu pary wodnej. Celem badań jest określenie wpływu pary wodnej na jakość procesu spalania. Zbadano zasadność stosowania doprowadzenia pary wodnej w celu ograniczenia ilości emitowanych substancji szkodliwych z kotłów spalających paliwa stałe. Pokazano wpływ dodania pary wodnej do procesu spalania węgla kamiennego na zmianę parametrów emisyjnych kotła. Zaobserwowano, że dodanie pary wodnej do procesu spalania węgla kamiennego znacząco wpływa na zmianę składu chemicznego spalin: obniżono stężenie masowe PM oraz NOx przy jednoczesnym wzroście CO w emitowanych spalinach. Badania przeprowadzono na dwóch obiektach: kotle wyposażonym w pojedynczą komorę spalania oraz kotle z znajdującą się nad komorą spalania dodatkową komorą dopalania. Badania przeprowadzono w trakcie pracy kotłów z dodaniem pary wodnej o różnym wydatku dla pracy z mocą minimalną i nominalną. Nowością jest opracowanie algorytmu postępowania dla doprowadzenia pary wodnej do procesu spalania węgla kamiennego w kotle grzewczym w celu zmniejszenia ilości emitowanych PM oraz NOx.

EN The dissertation deals with the improvement of the combustion process of solid fuels in boilers with the addition of water steam. The aim of the tests is to determine the influence of water steam on the quality of combustion Consideration was given to the use of water steam in order to reduce emissions of pollutants from boilers burning solid fuels. It has been shown how the addition of water steam in the coal combustion process affects the change in the emission parameters of the boiler. It was found that the addition of water steam to coal combustion significantly changes the chemical composition of the flue gas: the mass concentration of PM and NOx was reduced, while CO emissions in the flue gas increased. The tests were carried out on two objects: a boiler with a single combustion chamber and a boiler with an additional after burning chamber above the combustion chamber. The tests were carried out during the operation of the boilers with the addition of water steam with different costs for the operation with the minimum and rated output. New is the development of an algorithm for adding water vapour to the process of burning coal in the boiler to reduce the amount of PM and NOx emitted.

Number of pages

230

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2164

On-line catalog

to2022500513

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Ocłoń

Place

Kraków, Polska

Date

01.03.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Magdalena Piasecka

Place

Kielce, Polska

Date

01.03.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.04.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.