Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Engineering and technology
Environmental engineering, mining and energy


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki powstał w 2020 roku.

W skład Wydział Informatyki i Telekomunikacji wchodzą następujące Instytuty:
- instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
- Instytut Elektroenergetyki
- Instytut Energetyki Cieplnej

Do priorytetowych obszarów badawczych realizowanych w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych należą: poprawa charakterystyk cieplno-przepływowych systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych w budynkach, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie, doskonalenie parametrów energetycznych i zdrowotnych środowiska zabudowanego, analizy jakości fizycznej, chemicznej i biologicznej powietrza w budynkach, badania technologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych i odnowy wody, optymalizacja komunalnych i przemysłowych systemów gospodarki ściekowej, poprawa sprawności oczyszczalni i stacji uzdatniania wód, modelowanie i optymalizacja układów wodociągowych, badania procesów fermentacyjnych do produkcji biopaliw z odpadów organicznych, analizy techniczno-ekonomiczne układów biorafineryjnych, badania biodegradacji substancji farmaceutycznych w środowisku, zastosowanie metod biotechnologicznych w gospodarce cyrkularnej.

Priorytetowe obszary badawcze realizowane w Instytucie Elektroenergetyki to przede wszystkim: analizy energetyczne i ekonomiczne hybrydowych systemów wytwórczych z technologią magazynowania energii, analizy modelowe sieci dystrybucyjnych z przyłączonymi instalacjami OZE, redukcja przepływów mocy biernej w celu regulacji napięć i ograniczenia strat energii w sieci niskiego napięcia, sterowanie popytem przy wykorzystaniu taryf strefowych, ograniczanie strat energii w żyłach powrotnych w kablach jednożyłowych linii SN, eliminowanie elektrycznego łuku awaryjnego i ograniczanie skutków przepływu prądów zwarciowych w obwodach elektroenergetycznych, rozwój metod diagnostycznych i systemów monitoringu urządzeń elektroenergetycznych, badania materiałowe m.in. w zakresie poprawy właściwości dielektryków.

Wśród priorytetowych obszarów badawczych realizowanych w Instytucie Energetyki Cieplnej wyróżnić można badania procesów turbulentnego spalania w komorze hybrydowego silnika rakietowego, projektowanie maszyn przepływowych m.in. sprężarek, turbin oraz turbopomp. Ponadto projektowanie kryz, zwężek, dysz pomiarowych, rurek spiętrzających, torów pomiarowych do badania maszyn i urządzeń np. wentylatorów, wymienników ciepła, kotłów energetycznych, procesów technologicznych. Badania w zakresie wzbogacania biometanu w celu zwiększenia jego kaloryczności. Analiza techniczna paliw stałych, ciekłych i gazowych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=88


Strona Wydziału: https://www.put.poznan.pl/wydzial/wydzial-inzynierii-srodowiska-i-energetyki/
E-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (498)

Chapters (154)

Books (14)

Miscs (14)

Reports (340)

Dissertations (31)

Theses (1031)

IP outcomes (20)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.